Kunngjøringer

Områdereguleringsplan for Nordre Jarlsberg Brygge (NJB) PLANID20150010, offentlig ettersyn

Klikk for stort bildeNordre Jarlsberg Brygge Holmestrand kommune Hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø (RKM) vedtok den 12.02.2020 (sak 004/20) gjennom 1. gangs behandling og legge forslag til områdereguleringsplan for Nordre Jarlsberg Brygge (NJB) ut til offentlig ettersyn.

Slik er vedtaket:

 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§12-10 og §12-11 legger Holmestrand kommune forslag til områdereguleringsplan for Nordre Jarlsberg Brygge (NJB) og aktuelt areal ut til offentlig ettersyn.
 2. Planforslaget medfører at følgende reguleringsplaner oppheves:
  Reguleringsplan for Nordre Jarlsberg Brygge – 05.04.2006 – planID713098
  Nordre Jarlsberg Brygge, Marina – 21.11.2007 – planID71399F
 3. Brygge/havneanlegg i området BSB2 tillates ikke avlåst eller på annen måte stengt for allmennheten. Småbåthavnen BSB2 er en del av den offentlige sjøfronten til NJB (utsikten). BSB2 skal være offentlig, og skilting inkl. allmennhetens rettigheter og plikter. 
 4. Tresliperiet / Mekanisk verksted foreslås skånsomt tatt ned/demonteres og flyttes av fagfolk, og bygges komplett opp i sin opprinnelige/nåværende form et annet sentralt egnet sted innen planområdet. Sted for lokalisering av Tresliperiet / Mekanisk verksted, utbyggingsavtale, arkitektonisk bistand og økonomi avklares i planarbeidet med områdeplanen for NJB.
 5. Antall båtplasser holdes på eksisterende plan dvs. 1000.
 6. Det er behov for å foreta en miljøovervåkning grunnet konsekvensene av utbygging. Utbygger plikter å dekke kostnader knyttet til miljøovervåking av bryggeområdet og Selvvikelva i grunnet miljøkonsekvensene de planlagte tiltakene ved Nordre Jarlsberg Brygge medfører, jfr. konsekvensutredningen.
  Tilstanden til områdets bløtbunnsfauna, ålegrasenger og anadrom fisk ønskes kartlagt på årlig basis for å med videre tiltak kunne motvirke potensiell nedgradering av naturverdiene.  Hvordan miljøovervåkningen finansieres og gjennomføres, utredes nærmere frem til 2. gangsbehandling.
 7. Parkeringsdekking på 1,6 plasser per leiglighet + I plass for gjesteparkering per hver 5. leilighet. 5 % av parkeringsplassene reserveres for handikapparkering.

Hensikten med områdereguleringsplanen er å regulere hvordan kommende utvikling av Nordre jarlsberg Brygge skal gjennomføres. Totalt areal for planområdet inkl. marina er ved 1. gangs behandling på ca. 460 daa.

Planoversikt med lenke til sak: Områdereguleringsplan for Nordre Jarlsberg Brygge (NJB), planID 20150010 sak: 004/20

Plandokumentene finner du også på kartportalen

Dette kunngjøres i lokalavisene i løpet av uke 8. Planmaterialet kan også sees på administrasjonsbygget i Sande.

Høringsfrist og merknader

Høringsfristen for områdereguleringsplanen er fra 20.02.2020 til 09.04.2020.

Merknader sendes innen 09.04.2020 til Holmestrand kommune, postboks 312, 3081 Holmestrand, eller via e-post til postmottak@holmestrand.kommune.no. Vennligst merk henvendelsen: ”planens navn og PLANID20150010 PLANID20150010”. Etter offentlig ettersyn sluttbehandles saken med vurdering av eventuelle innkomne merknader. Dersom gjeldende regelverk tilfredsstilles kan planen vedtas.