Kunngjøringer

Områdereguleringsplan for Sande sentrum øst, PLANID 20140002, offentlig ettersyn

Sande sentrum øst - Klikk for stort bildeSande sentrum øst Holmestrand kommune Hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø (RKM) vedtok den 22.04.2020 (sak 032/20) gjennom 1. gangs behandling og legge forslag til områdereguleringsplan for Sande sentrum øst ut til offentlig ettersyn.

RKM-032/20 vedtak:

  1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10 legges forslag til endret områdeplan for Sande sentrum ut til offentlig ettersyn med følgende presiseringer:
  2. Vedlagte forslag til bestemmelser erstatter i sin helhet gjeldende planbestemmelser for Sande sentrum – planID 20140002 – vedtatt 09.09.2015. Det foreligger endringslogg.
  3. I henhold til Sande kommunestyres vedtak 13.06.2017 slettes kulepunkt parkeringshus fra rekkefølgekrav i bestemmelsene § 2.3.1 som gjelder områdemodell for finansiering av felles infrastruktur.
  4. Planforslaget innebærer en justering av inntegnet framtidig bro over Sandeelva mellom områdeplanen og reguleringsplanen for Wingejordet nord – planID20160002 (detaljregulering). Justeringen medfører at g/s-bro over Sandeelva reguleres som o_SGS1 i endring av områdeplanen, og erstatter o_SGS3 i nevnte detaljplan. Grense for endring av legges til formålsgrense mellom o_SGS2 og o_SGS3 i Wingejordet nord-planen.

Hensikten med planen

Hensikten med områdereguleringsplanen er å regulere hvordan kommende utvikling av Sande sentrum øst skal gjennomføres. Totalt areal for planområdet er ved 1. gangs behandling på ca. 195 daa.

Planoversikt

Planmaterialet kunngjøres i Sande avis og Jarlsberg avis, samt i løpet av uke 18.

Høringsfrist

Høringsfristen for områdereguleringsplanen er fra 30.04.2020 til 25.06.2020.

Eventuelle merknader sendes innen 25.06.2020 til Holmestrand kommune, postboks 312, 3081 Holmestrand, eller via e-post til postmottak@holmestrand.kommune.no. Vennligst merk henvendelsen: ”planens navn "Områdereguleringsplan for Sande sentrum øst" og planID "20140002"”. Etter offentlig ettersyn sluttbehandles saken med vurdering av eventuelle innkomne merknader. Dersom gjeldende regelverk tilfredsstilles kan planen vedtas.

Til toppen