Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Kleivantoppen

Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Kleivantoppen

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 første ledd varsles det at Holmestrand kommune starter opp forhandlinger med utbygger/grunneier, Bokvalitet Tomtebank AS, om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Kleivantoppen (planID 2017046).

Utbyggingsavtalen vil i hovedsak omhandle opparbeidelse/etablering av rekkefølgekrav, herunder fordrøyningsanlegg og offentlig lekeplass. Ved enighet vil den fremforhandlede utbyggingsavtalen bli lagt ut på offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling. 

Innspill til forhandlingene kan rettes skriftlig til Holmestrand kommune, postmottak@holmestrand.kommune.no eller postboks 312, 3081 Holmestrand.  

Kontaktperson

Kontaktperson ved spørsmål er Mari Sønju, tlf.: 33 05 95 00 eller e-post: mari.sonju@holmestrand.kommune.no. 

Til toppen