Planprogram kommunedelplan klima, energi og miljø - Kunngjøring av vedtak

Planprogram kommunedelplan klima, energi og miljø - Kunngjøring av vedtak

Kommunestyret vedtok i møte 08.06.22 (sak 089/22) planprogram for ny kommunedelplan for klima, energi og miljø.  

Vedtak

Kommunestyret fattet følgende vedtak:

  1. Planprogram for kommunedelplan for klima, energi og miljø 2023-2030 fastsettes, slik som dokumentet er vedlagt saken, i medhold av plan- og bygningsloven § 11-13.
  2. Planprogrammet legges til grunn i utarbeidingen av kommunedelplan for klima, energi og miljø.
  3. Holmestrand kommune legger til grunn et overordnet mål å redusere klimagassutslippene med 50 % og opp mot 55 % innenfor kommunes virksomhet og innenfor kommunens grenser innen 2030 som føring for arbeidet med ny klima-, energi- og miljøplan. Referanseåret for utslippsreduksjon settes til 2009 grunnet tilgjengelig klimastatistikk.
  4. Langøyas beliggenhet i Oslofjorden og sårbare økosystem krever at kommunen tar spesielle hensyn i kommuneplanen. Kommunestyret mener all produksjon- og deponivirksomhet på Langøya, bør begrenses og avsluttes innen 2030 slik dagens plan er. Det må også legges føringer for klima-tilpasninger i et evighetsperspektiv.
  5. Nitrogenavrenning er en trussel mot livet i Oslofjorden og vår allerede lave selvforsyning. Kommunestyret mener arbeidet med å redusere avrenningen av nitrogen må prioriteres i kommuneplanen. I planen må lokale støtteordninger vurderes, inkludert hjelp til å finne / søke regionale og nasjonale tilskuddsordninger. Holmestrand kommune vil arbeide for at tiltak mot nitrogenavrenning koordineres langs hele Oslofjorden og at staten går kraftig inn økonomisk for å få resultater av tiltakene (jf. ordførerinitiativet fra Oslofjordkommunene).

Saksdokumenter

Alle saksdokumentene finner du på denne linken. 

Planprogrammet

Planprogrammet kan ses på som «planen for planen» og legger rammer for det videre arbeidet med den nye kommunedelplanen. Hovedformålet med kommunedelplanen vil være å få kunnskap, sette mål og finne tiltak som kan gi reduserte klimagassutslipp. Planen vil også ta for seg muligheter for å øke opptak av klimagasser, samt ha et fokuset på andre viktige miljøtemaer i kommunen.

Planprogrammet har vært på høring i perioden mars-april 2022. Vedtak om å fastsette planprogram er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan ikke påklages, jfr. pbl. § 1-9.

Til toppen