Kunngjøringer

Skrivemåten for Skibergfjell er vedtatt

Statens kartverk fattet 2.2.2021 et vedtak om skrivemåten i navnesak Skibergfjell/Skibergfjellet/Skibergfjella.

Statens kartverk fattet 2.2.2021 vedtak om skrivemåten av følgende stedsnavn i Holmestrand kommune:

  • Skibergfjell (fjell)
  • Skibergfjell (varde)

Vedtaket er gjort med hjemmel i § 7 tredje ledd i lov om stadnamn.

Bakgrunn

Navnesaken ble tatt opp av Språkrådet i samband med utvidelsen av et naturreservat i Holmestrand kommune (tidligere Hof kommune), jf. brev datert 09.02.2016. Navnesaken ble reist for å fastsette rett skrivemåte for offentlig bruk.

Rettslig grunnlag

Når skrivemåten av et stedsnavn skal fastsettes for offentlig bruk, er hovedregelen at det skal tas utgangspunkt i den nedarva lokale uttalen av navnet. Skrivemåten skal følge gjeldende rettskrivingsprinsipper for norsk, jf. § 4 første ledd i loven. Skrivemåten skal være praktisk og ikke skygge for meningsinnholdet i navnet, jf. § 1 første ledd.

I utfyllande reglar om skrivemåten av norske stadnamn er det mer detaljerte bestemmelser om hvordan stedsnavn skal normeres.

I tillegg må det tas hensyn til normeringspraksisen i området og skrifttradisjonen for navnet saken gjelder, og hva som er registrert i Sentralt stedsnavnregister (SSR) fra før. Lokale ønsker fra dem som har uttalerett, skal også spille inn.

Uttale og skrifttradisjon

Herredsregisteret (1944) har registrert uttalen /šib`bərfjęlla/ for fjellnavnet (š står for sj-lyd).

Navnet på fjellet er skrevet Skibergfjell i økonomisk kartverk fra 1964. I kartserien Norge 1:50 000 er skrivemåten Skibergfj brukt i første utgaven fra 1953, mens Skibergfjellet er brukt i perioden 1976–2013.

I Hof bygdebok 1 1: Gårds- og slektshistorier fra 1964 er skrivemåten Skibergfjell brukt noen steder.

Kartverkets vurdering

Som nevnt ovenfor står det i lovens § 4 første ledd at skrivemåten skal ta utgangspunkt i nedarvet, lokal uttale og følge gjeldende rettskrivingsprinsipper i norsk. Skrivemåtene Skibergfjellet og Skibergfjella som er brukt i økonomisk kartverk og kartserien Norge 1:50 000 i bestemt form, skiller seg ut fra den lokale uttalen. Ut fra de innkomne høringsuttalelsene ser det ikke ut til at uttalen som er registrert i herredsregisteret er i levende bruk. Av alle som har uttalt seg i saken er det skrivemåten Skibergfjell i ubestemt form som er ønsket.

I de utfyllende reglene om skrivemåten av norske stedsnavn står det i punkt 2 at bruken av «bunden eller ubunden form skal rette seg etter den nedarvede lokale uttalen.»

Kartverket fastsetter på dette grunnlag skrivemåten Skibergfjell i samsvar med lokale ønsker og Språkrådets tilråding.

Klage

Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Dette inkluderer:

a)          et offentlig organ og andre som er nevnt i § 1 tredje ledd

b)          eieren eller festeren i saker som gjelder navn på eget gårdsbruk eller eiendom

c)           en lokal organisasjon med særlig tilknytning til et stedsnavn

Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato.

Til toppen