Kunngjøringer

Skrivemåten for Trolsrud er vedtatt

Kart over Trolsrud - Klikk for stort bildeTrolsrud blir Trolsrud Holmestrand kommune  Statens kartverk fattet 25.1.2021 et vedtak om skrivemåten i navnesak Trolsrud/Trollsrud.

Statens kartverk fattet 25.1.2021 et vedtak om skrivemåten av følgende stedsnavn i Holmestrand kommune:

Trolsrud (navnegard, fellesnavn for gard 374 og 375)

Søndre Trolsrud (gard 374)

Søndre Trolsrud (bruk 374/1)

Søndre Trolsrud (bruk 374/2)

Nordre Trolsrud (gard 375)

Trolsrudåsen (ås)

Vedtaket er gjort med hjemmel i § 7 tredje ledd i lov om stadnamn.

Bakgrunn

Navnesaken ble tatt opp av Holmestrand kommune etter at kommunen har hatt en dialog med grunneierne i området som ønsker å få endelig avklart skrivemåten, jf. brev datert 25.09.2020. Navnesaken ble reist for å fastsette rett skrivemåte for offentlig bruk.

Rettslig grunnlag

Når skrivemåten av et stedsnavn skal fastsettes for offentlig bruk, er hovedregelen at det skal tas utgangspunkt i den nedarva lokale uttalen av navnet. Skrivemåten skal følge gjeldende rettskrivingsprinsipper for norsk, jf. § 4 første ledd i loven. Skrivemåten skal være praktisk og ikke skygge for meningsinnholdet i navnet, jf. § 1 første ledd.

I utfyllande reglar om skrivemåten av norske stadnamn er det mer detaljerte bestemmelser om hvordan stedsnavn skal normeres.

I tillegg må det tas hensyn til normeringspraksisen i området og skrifttradisjonen for navnet saken gjelder, og hva som er registrert i Sentralt stedsnavnregister (SSR) fra før. Lokale ønsker fra dem som har uttalerett, skal også spille inn. Det skal legges særlig vekt på ønsket til eieren når saken gjelder bruksnavn, og skrivemåten som eieren ønsker, ligger innenfor regelverket.

Skrivemåten av slektsnavn skal ikke påvirke skrivemåten av stedsnavn. Vedtak som gjelder skrivemåten av stedsnavn, får heller ikke følger for skrivemåten av slektsnavn.

Uttale og skrifttradisjon

I Norske Gaardnavne er gårdsnavna skrevet Trolsrud søndre og nordre, med uttalen

/trå`llsru/ (også oppgitt /trå´lls-/). Navnet er forklart som «*Trollsruð, af troll n., Trold, vistnok gjennem Ordets Brug som Mandstilnavn». I tilrådingen fra Språkrådet går det fram at eldre skrivemåter av navnet er Trolßrød (1593), Trolßrøed og T. nordre (1668) og Trolsrøed og T. nordre (1723).

Herredsregisteret (1941) har registrert uttalen /trǫlls´ru:/.

I Sandeboka: bygdebok for Sande i Vestfold (1939) er skrivemåten Trolsrud brukt flere ganger. På side 465 er gårdsnavnet på tidligere gard 74 skrevet Trolsrud, søndre og på side 469 er navnet på tidligere gard 75 skrevet Trolsrud, nordre. I tillegg oppgis uttalen /trållsru/, og den samme navneforklaringen som i Norske Gaardnavne.

I 1886-, 1838- og 1905-matriklene og matrikkelutkastet fra 1950 er gårds- og bruksnavna skrevet Trolsrud søndre og Trolsrud nordre. I dagens matrikkel er gårds- og bruksnavna for gard 374 skrevet Trolsrud søndre. Opplysninger i dagens matrikkel viser at bruksnummer 375/1, 2 og 3 er slått sammen med bruksnummer 374/1. Økonomisk kartverk benytter skrivemåten Søndre Trolsrud, Trolsrud og Trolsrudåsen i det avleda naturnavnet (1963). I rektangelkartet og i første utgaven av Norge 1:50 000 fra 1954 er navnet skrevet Trolsrud, mens i utgavene fra 1966–2008 er skrivemåten Trollsrud brukt i kartserien Norge 1:50 000.

Klage

Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Dette inkluderer:

a) et offentlig organ og andre som er nevnt i § 1 tredje ledd

b) eieren eller festeren i saker som gjelder navn på eget gårdsbruk eller eiendom

c) en lokal organisasjon med særlig tilknytning til et stedsnavn

Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato.

Til toppen