Speira avd. Holmestrand søker Miljødirektoratet om endring av tillatelsen etter forurensningsloven

Speira avd. Holmestrand søker Miljødirektoratet om endring av tillatelsen etter forurensningsloven

Endringen omfatter en økning i produksjonen av lakkerte produkter fra 60 000 tonn til 70 000 tonn per år ved lakkanlegget på Vesthøy. Bedriften søker også om å øke produksjonen av varmvalset metall fra 110 000 tonn til 140 000 tonn per år ved omsmelteverket i Weidemanns gate.

Utslippene av PAH, TOC og VOC til luft vil øke noe, men holdes innenfor de allerede gjeldende utslippsgrensene. Det opplyses i søknaden at luktulempene ikke vil endres vesentlig. Bedriften oppgir at det allerede er gjennomført luktreduserende tiltak både ved omsmelteverket og lakkavdelingen.

Utslipp til vann vil ikke endres vesentlig som følge av produksjonsøkningen, og det er ikke søkt om endring av utslippsgrensene for utslipp til vann.

Det vil bli noe økt trafikkbelastning fra tungtransport til og fra anleggene. I søknaden opplyses det at produksjonsøkningen kan gi en økning på 7-9 biler per uke ved omsmelteverket i Weidemanns gate og 5-7 biler per uke ved lakkanlegget på Vesthøy.

Vi ber om eventuelle kommentarer til søknaden innen 16. september 2022.

Søknaden og andre relevante dokumenter ligger på www.miljodir.no/hoeringer. Miljødirektoratet sin referanse er 2022/891. Direktelenke: Speira avd Holmestrand søker om endring av tillatelsen

Vedtaket vil bli tilgjengelig i postjournalen vår og tillatelsen kan finnes på nettsiden Norske utslipp www.norskeutslipp.no etter at saken er avgjort.

Til toppen