Utleieboliger søkes

Utleieboliger søkes i Holmestrand tettsted og Sande tettsted for tilvisningsavtale med Holmestrand kommune og finansiering gjennom Husbanken.

Holmestrand kommune ønsker å inngå tilvisningsavtale med firma som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger.

I Holmestrand tettsted og Sande tettsted søkes følgende utleieboliger:

 • 3 - 5 stk. 1 roms leilighet (20 – 35 kvm)
 • 4 - 5 stk. 2 roms leilighet (35 – 50 kvm)
 • 8 - 10 stk. 3 roms leilighet (50 – 70 kvm)
 • 2 - 5 stk. 4 roms leilighet (70 – 90 kvm)
 • 2 - 5 stk. 5 roms rekkehus (90 – 120 kvm)

Hva innebærer en tilvisningsavtale

Tilvisingsavtalen gir kommunen tilvisingsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen begrenses til maksimalt 40 prosent av boligene til enhver tid. Dersom kommunen ikke har behov kan boligen leies ut på det åpne marked, i forhold til frister som er angitt i avtalen.

Det er huseier som inngår leiekontrakt med den enkelte boligsøker. For nærmere informasjon om utleieboliger med tilvisingsrett, se husbanken.no.

Ved etablering av utleieboliger med tilvisingsavtale gjennom nybygging, ombygging eller kjøpsprosjekter, kan det søkes om lån i Husbanken til hele prosjektet. Husbankens krav til kvalitet er sammenfallende med byggeteknisk forskrift. For nærmere informasjon om lån til utleieboliger, se husbanken.no.

Hva vi vektlegger i valget

I valg mellom prosjekter vil kommunen legge vekt på beskrivelse av utleieselskapet, husleienivå, ferdigstillelsestidspunkt, beliggenhet, nærhet til skole/barnehage, nærhet til god bussforbindelse og plan for forvaltning/bomiljø.

Boligutbyggere kan tilby leiligheter i flere prosjekter og de må selv skaffe tomt til prosjektene.

Tidsfrist 29. september

Interessenter bes om å henvende seg skriftlig til Holmestrand kommune innen 29. september 2023 kl. 16 på postmottak@holmestrand.kommune.no. Merk: "Tilvisningsavtale eiendomsforvalter". 

Dette må tilbudet inneholde

 • Beskrivelse av utleieselskapet
 • Firmaattest
 • Plan- og fasadetegninger
 • Situasjons-/utomhusplan 
 • Forpliktende husleienivå fra oppstart leieforhold med beskrivelse for hvilke kostnader som påhviler leietaker ut over husleie

All innsendt dokumentasjon fra tilbydere vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått.

Det settes følgende krav til utleier/tilbyder

Privatpersoner som leier ut deler av egen bolig ansees ikke som profesjonelle og kan ikke inngå tilvisingsavtale med kommunen.

Følgende krav gjelder for profesjonelle utleiere som skal inngå tilvisingsavtale med kommunen og søke lån fra Husbanken:

 • Utleier/låntaker har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger til vanskeligstilte etter avtale med kommunen samt annen virksomhet beslektet med dette.
 • Utleier inngår en samarbeidsavtale med kommunen som bl.a. regulerer det løpende samarbeidet og forvaltningen av boligene.
 • Utleieforholdet baseres på balanserte husleieleiekontrakter etter husleielovens bestemmelser.
 • Utleier aksepterer NAV-garanti eller tilsvarende kommunal garanti som sikkerhet.
 • Leietakere som ikke henvises av kommunen får tilbud om minimum fem års leiekontrakter.