1000 TAKK!

Denne uka er det det 1000 dager siden vi ble en ny kommune! 1000 TAKK til ansatte, politikere, lag og foreninger, bedrifter og innbyggere! Dere bidrar hver eneste dag til et trivelig og trygt lokalsamfunn. Vi gleder oss til fortsatt samarbeid for å skape en enda bedre kommune.
Les mer og se bilder

26.09.2022 23.44

Varsel om endring av detaljreguleringsplan - Solbergjordet - planID 2016034

Varsel om endring av detaljreguleringsplan - Solbergjordet - planID 2016034

I henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-14 varsles det om igangsatt planarbeid  - forenklet planprosess – for endring av detaljreguleringsplan for Solbergjordet (PlanID 2016034). Det varsles samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale (jf. pbl § 17-4). Kart som viser planens formål - Klikk for stort bildeForslag til planendring Holmestrand kommune

Planendringen gir annen bebyggelsesstruktur enn i gjeldende plan. Gjeldende plan hadde utgangspunkt i en mer omfattende bebyggelse, og ble ikke justert for dette da klagebehandlingen endte med et konkret boligantall (312 boenheter, ikke flere og ikke færre).

Det er gjort noe utvidelse av planområdet for å ta med vegareal/formalisere frisiktsoner i kryss og for å ivareta hensynssoner for energianlegg.

Kommuneadministrasjonen vurderer på dette stadiet at kriteriene for planendring etter pbl § 12-14, andre ledd, er oppfylt. Foreløpig vurdering er at planendringen anbefales. 

Plandokumenter kan sees i kommunens kartportal. Klikk på linken og se dokumentene i venstre del av skjermbildet. Solbergjordet i kartportalen – se dokumentene her

Ved forenklet planprosess er det anledning til å komme med synspunkter, merknader og opplysninger som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet, til varselet, i forkant av planbehandling/vedtak om planendring. Uttalelse kan sendes på e-post til postmottak@holmestrand.kommune.no eller som post til Holmestrand kommune, Postboks 312, 3081 Holmestrand.

Frist for uttalelse settes til 05.10.2022.

Til toppen