Varsel om endring av reguleringsplan Foss-Barstad - PlanID 3019

Varsel om endring av reguleringsplan Foss-Barstad - PlanID 3019

I henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-14 varsles det om igangsatt planarbeid  - forenklet planprosess – for endring av reguleringsplan Foss-Barstad (PlanID 3019). Det varsles samtidig, i henhold til pbl § 17-4, om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Kart som viser planens formål - Klikk for stort bildeFoss - Barstad med forslag til utvidelse sørover Holmestrand kommune   

Planendringen innebærer en utvidelse av gjeldende plan sørover, for å legge til rette for utvikling av eiendommen gbnr. 57/9 (industri/lager). Aktuell bebyggelse er lagerbygg. Eiendommen er tidligere planert.

Utvidelsen skjer som forlengelse innenfor areal avsatt for formålet i kommuneplanens arealdel. Muligheten for videre utvikling videre sørover, i henhold til arealdelen, opprettholdes ved at Barstadveien planlegges gjennom utvidelsesområdet og kan forlenges. Planavgrensning justeres i henhold til sikre eiendomsgrenser og mot omkringliggende gjeldende reguleringsplaner for sømløst planarkiv.

Med planendringen oppnås digitalisering/oppdatering av gjeldende plan, samtidig som intensjonene og føringene i gjeldende plan og tidligere vedtak videreføres. Planendringen gir endringer i både plankart og bestemmelser.

Kommuneadministrasjonen vurderer på dette stadiet at kriteriene for planendring etter pbl § 12-14, andre ledd, er oppfylt. Foreløpig vurdering er at planendringen anbefales.

Plandokumenter kan sees i kommunens kartportal. Klikk på linken og se dokumentene i venstre del av skjermbildet.Foss-Barstad i kartportalen - se plandokumentene her

Ved forenklet planprosess er det anledning til å komme med merknader til varselet, før planendring behandles/vedtas. Uttalelse kan sendes på e-post til postmottak@holmestrand.kommune.no eller som post til Holmestrand kommune, Postboks 312, 3081 Holmestrand.

Frist for uttalelse settes til 19.08.2022.

Til toppen