Kunngjøringer

Varsel om gjenopptakelse av detaljreguleringsplan for Sandesenteret

Engskogen Eiendom AS gjenopptar arbeid med privat detaljreguleringsplan for Sandesenteret, med en utvidelse av området. Kart som viser omriss av planområdet - Klikk for stort bildePlanområdet Sandesenteret Halvorsen og Reine AS  

Med hjemmel i plan- og bygningslovens kapittel 12, jfr § 12-8, varsles det at Engskogen Eiendom AS gjenopptar arbeidet med privat detaljreguleringsplan for gbnr 321/82, 321/52, 321/53, 351/67, 351/5, del av 480/10 og del av 322/2, med nødvendig tilliggende areal (del av 447/1, vegareal). Sammenliknet med opprinnelig varsel, er også eiendom 321/60 tatt med i planområdet for å sikre kvartalslekeplass, jfr føringer gitt i områdereguleringsplanen for Sande sentrum.

Hele planområdet har et samlet areal på ca. 27 daa.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å regulere arealet til forretning og bolig, og på sikt legge til rette for å rive hele eller deler av eksisterende bygningsmasse for å etablere et nytt anlegg, bestående av forretningsarealer, kontor/næringsarealer og boligbebyggelse.

Området er uregulert, og er i Kommuneplan for Sande 2014-2026 avsatt til sentrumsformål, hvor det også er lagt inn krav om felles planlegging for hele sentrum. Området er i områdereguleringsplan for Sande sentrum i hovedsak avsatt til kombinert formål, og angitt som område BAA1. Eiendom 321/60 er del av område BBB4, og medtatt for å sikre kvartalslekeplass. Planforslaget skal bygge videre på føringer gitt i områdeplanen.

Tiltaket er vurdert ihht. Plan- og bygningslovens kapittel 4 ”Generelle utredningskrav”, §4-1 Planprogram og §4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhørende forskrift. Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning.

Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Formannskapet i tidligere Sande kommune 27.04.2016, SAK 17/16. Planforslaget skal nå bearbeides og ferdigstilles, og fremmes for ny 1.gangsbehandling i Holmestrand kommune. Det tas sikte på å videreføre prinsipper for høyder, utnyttelse og formål, men sees på alternative løsninger for organisering av bebyggelse og pakering, som følge av høringsmerknader og nye forhold ved prosjektet.

Det varsles også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale/gjennomføringsavtale.

Sende innspill 

Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet skal sendes skriftlig til planleggingsfirmaet.

Spørsmål og innspill rettes/sendes til:
Halvorsen & Reine AS, sivilarkitekter MNAL v/Aina Lian
Pb 9327 Åssiden
3036 Drammen
e-post lian@heras.no

Tlf: 32215290

For at innspill skal kunne vurderes tidlig i planarbeidet må de sendes innen 30.03.22.

Til toppen