Varsel om igangsetting av arbeid med detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale for Kvartal 4-7

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Asplan Viak AS, på vegne av Kvartal Langgaten AS, starter arbeidet med detaljreguleringsplan for Kvartal 4-7.

Planen har fått PLANID 20230002. Det varsles også mulig forhandling om utbyggingsavtale i henhold til §17-4 i plan- og bygningsloven.

Planområdet er avgrenset som vist på kartet:

Kart hvor planområdet er vist med stiplet linje - Klikk for stort bildePlanområdets avgrensning Asplan Viak AS

Begrunnelsen for det bredt varslede planområdet er hensynet til geoteknikk, ras/skredfare og mulig parkeringsanlegg.

Hensikten med planen er å legge til rette for en utvikling av eiendommene gbnr 127/148 og 127/139, samt mulig parkeringsanlegg i området langs Bakken.

På eiendommene gbnr 127/148 og 127/139 er det planlagt punkthus for boliger, og med mulighet for forretning/næring og offentlig/privat tjenesteyting som sentrumsformål med aktive fasader i nedre etasjer. Det er planlagt bebyggelse opp i 10-12 etasjer. Parkeringsløsninger slik som eksempelvis parkeringsanlegg og parkering i kjelleretasje under gateplan er ikke avklart og skal vurderes i planarbeidet.

Området som berøres er i kommuneplanens arealdel avsatt til sentrumsformål. Reguleringsplanen vil erstatte deler av de gjeldende reguleringsplanene; 3802 3071 – 5 kvartaler i Sentrum, 20.06.2007 og 3802 2015029 – Fylkesveg 900 i Holmestrand sentrum, 28.02.2018.

Ved 1.gangsbehandling av ny kommuneplan for Holmestrand (FORM-NH-069/23) er det i vedtaket gitt følgende: Byggehøyder skal vurderes ut fra landskapshensyn og tilpasses eksisterende bebyggelse. Det skal etterstrebes variasjon i høyder, for å best mulig utnytte tomtenes egnethet og egenskaper. Byggehøyder, oppgitt i påfølgende paragrafer, er retningsgivende. Endelige byggehøyder fastsettes i detaljreguleringsplan.

Vurdering av bygningsvolumer/byggehøyder vil være en viktig del av planen og endelig vedtak legges til grunn. Det vil sees spesielt på den stedlige situasjonen og utforming vil også vurderes opp mot intensjonen i Byarealstrategien.

Det er vurdert at planen utløser krav om konsekvensutredning etter §8 i forskriften. Tiltaket vurderes å være omfattet av punkt 10b i vedlegg II.  En vurdering etter §10 tilsier at planens/tiltakets størrelse og plassering kan påvirke omgivelsene. Utviklingen/tiltaket vil i en eller annen grad få innvirkning på omkringliggende verneverdig bebyggelse, både direkte og indirekte.

Kulturmiljø/bygningsmiljø konsekvensutredes i en egen temarapport. Virkninger av planen for andre tema vil bli vurdert som en del av planbeskrivelsen.

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Asplan Viak AS v/Lars Krugerud, lars.krugerud@asplanviak.no eller tlf 40847395.

Synspunkter eller opplysninger som anses å kunne ha betydning for planarbeidet sendes til Asplan Viak AS, P.b. 393 Sentrum, 3701 Skien v/Lars Krugerud eller som e-post til lars.krugerud@asplanviak.no. Kopi sendes til Holmestrand kommune, P.b. 312, 3081 Holmestrand eller ved epost til postmottak@holmestrand.kommune.no

Frist for tilbakemeldinger: 23.10.2023

Dokument i saken

Revidert planiniativ for kvartal 4 og del av kvartal 7 - gbnr 127/148 og 127/139