Varsel om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan og forhandling om utbyggingsavtale for Langøya gjestebåthavn - PlanID 20220008

Varsel om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan og forhandling om utbyggingsavtale for Langøya gjestebåthavn - PlanID 20220008

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at KMS Arkitekter AS setter i gang arbeid med detaljert reguleringsplan for Langøya gjestebåthavn. I henhold til pbl. § 17-4 varsles det om oppstart av forhandling om utbyggingsavtale knyttet til varslet reguleringsplan. Planen utarbeides av KMS Arkitekter AS på vegne av NOAH Solutions AS. 

Planavgrensning

Forslag til planavgrensning fremkommer nedenfor.

Kart som viser planens avgrensning - Klikk for stort bildeOmriss av planområdet KMS arkitekter

Totalt utgjør planområdet ca. 83 daa, hvorav 39,5 daa i sjø er utenfor gjeldende områdereguleringsplan (kommuneplan). Varslingsgrensen er vist på kartet med planomriss til gjeldende områdereguleringsplan markert i rødt. Planområdet kan bli redusert som følge av planprosessen.  

Planavgrensningen har tatt utgangspunkt i deler av området som i områdereguleringsplanen med PlanID 20100004 er avsatt som friområde (F1) og friluftsområde i sjø og vassdrag. Videre utgjør planområdet areal i sjø som er utenfor områdereguleringsplanen, og som i kommuneplanen er avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. 

Hensikt med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for gjestebåthavn på Langøya. Båthavnen skal i hovedsak benyttes av allmennheten. Tiltaket planlegges med bølgebryter/molo som utgjør fylling i sjøen (front) med tilknytningspunkt til land. Videre skal det innenfor moloen legges til rette for flytebrygger med direkte tilgang til land og eller molo. Det er planlagt maks. 30 båtplasser.

Planstatus

Planområdet er i dag regulert og inngår i deler av områdereguleringsplanen for Langøya, samt kommuneplanens arealdel. Deler av planområdet er i områdereguleringsplanen PlanID 20100004 avsatt til friområde og friluftsområde i sjø og vassdrag. Resterende del i sjø som i hovedsak er utenfor gjeldende områdereguleringsplan er avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. 

Konsekvensutredning

Den 07.09.2022 ble det avholdt oppstartsmøte mellom planavdelingen i Holmestrand kommune og plankonsulent. Under møtet ble det konkludert med at planarbeidet faller inn under forskriften om konsekvensutredning.

Merknad til oppstart

Skriftlige innspill eller spørsmål om planarbeidet kan rettes til: KMS Arkitekter AS, Nedre vei 8, 3183 Horten, omar@kms-arkitekter.no

Kopi av uttalelse sendes Holmestrand kommune postmottak@holmestrand.kommune.no, evt. pr. brev til Holmestrand kommune, Postboks 312, 3080 Holmestrand. Merk med PLANID: 20220008

Frist for å komme med innspill eller merknader: 27.03.2023

Plandokumenter

Plandokumenter finnes på kommunens kartportal. Klikk på lenken nedenfor og se dokumentene til venstre for kartet.  Langøya gjestebåthavn PlanID 20220008 i kartportalen

Til toppen