Kunngjøringer

Varsel om igangsetting av detaljreguleringsplan for eiendommen GNR 387 BNR 12 mm på Kjeldås i Holmestrand kommune

Klikk for stort bildeforløpig planavgrensning.png Rambøll I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles det at Rambøll på vegne av Breda Eiendom AS starter arbeidet med detaljregulering for eiendommen gbnr 387/12 mm. på Kjeldås i  Holmestrand kommune.

Hensikten med planen er å legge til rette for å utvikle eiendommen gbnr 387/12 for boligbebyggelse i form av småhusbebyggelse. Eneboliger i kjede, tomannsbolig og flermannsbolig kan være aktuelle  typologier for området. Det er anslått et utbyggingsvolum på 12-14 boenheter med lek- og  uteoppholdsarealer av god kvalitet.
 
Planområdet er i dag delvis bebygd og ligger på Kjeldås i Holmestrand kommune, ca. 7 km nord for Sande sentrum. Planområdet er på 9,4 daa, og formålet er avsatt som boligbebyggelse i kommuneplanen. Det vurderes til ikke å være behov for et planprogram og en konsekvensutredning, jamfør plan- og bygningsloven § 12-10 og forskrift om konsekvensutredninger.
 
Planområdet omfattes av gjeldende reguleringsplan for GS-vei Gutu-Lysdal og regulerer området til felles avkjørsel og offentlig trafikkområde.
 
Eventuelle spørsmål, synspunkter eller opplysning som anses å ha betydning for planarbeidet sendes som e-post til abdullah.shirinzadeh@ramboll.no eller skriftlig til Rambøll v/Abdullah Shirinzadeh, Pb 113 Bragernes, 3001 Drammen. 
 
Frist for tilbakemeldinger: 20.02.2020.
 
Varsel om oppstart av eventuelle forhandlinger om utbyggingsavtale I henholdt til plan- og bygningslovens § 17-4 varsles det at det kan være aktuelt med utbyggingsavtale i tilknytning til detaljregulering av eiendommen GNR 387 og BNR 12 mm. på Kjeldås. Utbyggingsavtalen vil kunne gjelde gjennomføring av tiltak i tråd med reguleringsplan og kan omfatte blant annet trafikkareal og annen teknisk infrastruktur. Eventuelt forslag til utbyggingsavtale vil bli lagt ut til offentlig  ettersyn.