Kunngjøringer

Varsel om igangsetting av detaljreguleringsplan og utbyggingsavtale for Felleskjøpet Syd gbnr. 4/9 og 4/185 mfl

Felleskjøpet syd  - Klikk for stort bildeFelleskjøpet syd Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at KMS Arkitekter AS setter i gang arbeid med detaljert reguleringsplan for Felleskjøpet syd, gbnr. 4/9, 4/185, 4/195, 134/1, 142/1 og 129/93.

Planområdet er ca. 188 daa og er avgrenset som vist på kartet.

Hensikten

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for etablering av kaianlegg. NOAH ønsker å etablere kaianlegg, som skal brukes i forbindelse med deres transport av trailere over til Langøya. Pr. i dag går trailertrafikken gjennom Holmestrand sentrum og videre til Langøya. Etablering av kaianlegget skal bidra til å fjerne en stor del av den daglige tungtransporten gjennom Holmestrand sentrum. Området skal tilrettelegges slik at fremtidige aktører får mulighet til å benytte seg av kainalegget, bla. Felleskjøpet sine kornbåter.


Planforslaget tilrettelegger for etablering av kaianlegg med manøvrering og oppstillingsplasser for lastebiler. I tillegg etableres det offentlig grønnstruktur sør i planområdet.

Grunnforhold i midtre og søndre del av området er ustabilt, og det er behov for stabilitetstiltak ved hjelp av motfylling i sjøen. Omfanget av motfylling avklares under planprosessen.

Kyststien innenfor planområdet skal opprettholdes. Det skal utarbeides forslag for fremtidig trase, som ivaretar sikkerhet og allmennhetens anvendelse.

Eksisterende avkjørsel til planområdet skal flyttes og det skal etableres et nytt kryss som er iht. gjeldene veinormal.

Det er konkludert med at det ikke er behov for konsekvensutredning. Konsekvenser for aktuelle temaer vil bli redegjort for i planbeskrivelsen, selv uten (formell) konsekvensutredning.

Temaer som skal utredes: naturmangfold og fugleliv, marint naturmangfold, miljøteknisk forhold, geoteknisk forhold, støy, trafikkforhold og VA og overvannshåndtering.

Planstatus

Planområdet ligger under gjeldene reguleringsplan: Felleskjøpet syd. Plan ID: 2012013, vedtatt 17.02.2016. Reguleringsplanen som omfattes av det nye planområdet, vil bli opphevet.

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til: Kombinert bebyggelse og anlegg, Samferdsanlegg og teknisk infrastruktur/ veg- nåværende, Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone / småbåthavn – fremtidig, Park,
Hensynssone: Ras og skredfare H310 og annen fare / forurenset grunn H390.

Medvirkningsmøte

Før planforslaget fremmes for behandling vil det bli holdt medvirkningsmøte for allmenheten og aktørene som vil bli berørt. Hovedmålet med medvirkningsmøtet er å kartlegge dagens bruk av området, hva det ønskes beholdt og videreført, samt ønske for området i fremtiden. Informasjon om dato og møtested kommer senere. Behov for flere informasjon- og medvirkningsmøter vil bli vurdert underveis.

Merknader til oppstart

Spørsmål eller synspunkter til planarbeidet sendes til KMS Arkitekter AS, Nedre vei 8, 3183 Horten, omar@kms-arkitekter.no, med kopi til: Holmestrand kommune: postmottak@holmestrand.kommune.no, evt. pr. brev til Holmestrand kommune, Postboks 312, 3081 Holmestrand. Merk med PLANID: 20200003.

Varsel om oppstart av eventuelle forhandlinger om utbyggingsavtale I henholdt til plan- og bygningslovens § 17-4 varsles det at det kan være aktuelt med utbyggingsavtale i tilknytning til detaljregulering for Felleskjøpet Syd, gbnr. 4/9 og 4/185 mfl.

Fullstendig annonse og referat fra oppstartsmøte finnes her

Frist for tilbakemeldinger: 11.09.2020.

Til toppen