Kunngjøringer

Varsel om igangsetting av detaljreguleringsplan og utbyggingsavtale for område Selvik – Lyngstadfeltet

Klikk for stort bildeLyngstadfeltet. Rambøll Selvik – Lyngstadfeltet GNR/BNR 426/58, PlanID 20200001 i Holmestrand kommune: I henholdt til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Rambøll på vegne av Hans Aasnæs starter arbeidet med detaljregulering for eiendommen gbnr 426/58, 425/3, 426/52, 426/57, 426/47, 464/1 og deler av 425/4.

Planområdet er på ca. 63,9 daa og er avgrenset som vist på vedlagte kartskisse.

Legge til rette for variert boligbebyggelse

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for variert boligbebyggelse, der både eneboliger, konsentrert småhusbebyggelse og mindre blokker kan være aktuelt (også for tilpasning til terreng og utnyttelse). Planen vil i hovedsak være i tråd med kommuneplanens arealdel (kart og bestemmelser), men gi en mer detaljert avgrensning der den er uklar/unøyaktig.

Området er i kommuneplanen avsatt til eksisterende boligbebyggelse, LNF, og faresone Høyspentledning. Området er i dag uregulert.

Det vurderes ikke å utløse krav til planprogram og en konsekvens­utredning, jamfør plan- og bygningsloven § 12-10 og forskrift om konsekvensutredninger, T1446. Vurderinger og utredninger skal gjøres og framgå av planbeskrivelsen.

Plandokumentene finner du på kartportalen

Merknader til planarbeidet

Merknader til det igangsatt planarbeidet kan rettes til plankonsulent Åse Grøttå:

E-post: ase.grotta@ramboll.no
Telefon: 412 97 985

Eller sendes skriftlig til:
Rambøll v/Åse Grøttå, Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo.

Kopi av innspill kan sendes til postmottak@holmestrand.kommune.no eller til Holmestrand kommune v/Planavdelingen, Postboks 312, 3081 Holmestrand.

Varsel om oppstart av eventuelle forhandlinger om utbyggingsavtale I henholdt til plan- og bygningslovens § 17-4 varsles det at det kan være aktuelt med utbyggingsavtale i tilknytning til detaljregulering av eiendommen GNR 426 og BNR 58 mm. Utbyggingsavtalen vil kunne gjelde gjennomføring av tiltak i tråd med reguleringsplan og kan omfatte blant annet trafikkareal og annen teknisk infrastruktur. Eventuelt forslag til utbyggingsavtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn.

Frist for tilbakemelding

Frist for tilbakemeldinger: 01. mai 2020.