Kunngjøringer

Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Rambergveien 13, PLANID 20200004

Avgrensning av planområdet - Klikk for stort bildeAvgrensning av planområdet Holmestrand kommune I medhold av plan og bygningsloven § 12-8 varsles det om igangsetting av reguleringsarbeid for Rambergveien 13. Planområdet er på ca. 5,0 daa, ligger i Holmestrand kommune, og omfatter eiendommene med gnr/bnr 80/8, og deler av veiarealet med gnr/bnr 130/1730 og 143/1. Planavgrensningen er vist på kartutsnittet.

I «Kommuneplanens arealdel for Holmestrand 2015-2027» er eiendommen avsatt til nåværende boligbebyggelse, og i gjeldende detaljreguleringsplan «Øvre Rove / Rove» fra 1991 er eiendommen avsatt til boligformål.

Planområdet består i dag av én enebolig med tilleggsbygninger og tilhørende hagearealer. Eiendommen har i dag avkjøring fra Rambergveien.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetning med konsentrert småhusbebyggelse på maks 2 etasjer over terreng og inntil 16 boenheter, med tilhørende overflateparkering og uteoppholdsarealer. Utnyttelsen skal ikke overstige 42% bebygd areal / 4,0 boenheter pr daa jf. politisk vedtak 22.04.2020 av planinitiativet.

Følgende tema blir sentrale i planen:

  • Landskap og estetikk, herunder siktlinjer, byggehøyder og materialbruk, samt nær- og fjernvirkning av planlagt bebyggelse
  • Uteoppholdsarealer og lekeplasser, med tilhørende kvalitets- og størrelseskrav, samt snødeponi
  • Trafikksikkerhet, herunder trygg skolevei og et evt rekkefølgekrav til fortausløsning langs Rambergveien
  • Støy fra tilgrensende kjørevei
  • Sol- og skyggevirkninger
  • Grunnforhold
  • Teknisk infrastruktur som vann, avløp, energiforsyning, renovasjon og overvannshåndtering

Planområdet har følgende tilgrensende og/eller overlappende planer, og planen vil erstatte hele/deler av disse eksisterende planene:

  • Endring for del av reguleringsplan for Øvre Rove / Rove (PlanID 3016-1)
  • Øvre Rove (PlanID 3016)
  • Vestfoldbanen, Parsell 5, Holm-Nykirke (PlanID 0702 03075)

Formålet er i samsvar med kommuneplanens arealdel og reguleringen ansees ikke å utløse krav om konsekvensutredning, ei heller etter vurdering mot «Forskrift om konsekvensutredninger §§ 6 - 8»

I henholdt til plan- og bygningslovens § 17-4 varsles det at det kan være aktuelt med utbyggingsavtale / gjennomføringsavtale i tilknytning til detaljregulering for Rambergveien 13.

Rambergveien
Tittel Publisert Type
Rambergveien 13 - Varselbrev

Rambergveien 13 - Varselbrev.pdf

02.07.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rambergveien 13 - Varselbrev.pdf
Rambergveien 13 - Referat fra oppstartsmøte 19.05.2020

Rambergveien 13 - Referat fra oppstartsmøte 19.05.2020.pdf

02.07.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rambergveien 13 - Referat fra oppstartsmøte 19.05.2020.pdf
Rambergveien 13 - Behandling RKM - Planinitiativ for boligfortetting

Rambergveien 13 - Behandling RKM - Planinitiativ for boligfortetting.pdf

02.07.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rambergveien 13 - Behandling RKM - Planinitiativ for boligfortetting.pdf
Rambergveien 13 - Planinitiativ

Rambergveien 13 - Planinitiativ.pdf

02.07.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rambergveien 13 - Planinitiativ.pdf

Plandokumentene kan også ses her

Informasjonsmøte

Det vil bli avholdt åpent informasjonsmøte i varslingsperioden for berørte naboer og andre interesserte, på «Påfyll på toppen» i Hvittingfossveien 123, 3080 Holmestrand, onsdag 26. august kl. 18.00-19.30.  

Nærmere opplysninger om reguleringsarbeidet kan fås ved henvendelse til:

WA Gruppen AS v/ Benjamin Tangen
Adr.: Storgata 34, 3182 Horten
Tlf: 481 28 771
E-post: benjamin@wagruppen.no

Frist for å sende innspill til planarbeidet er 4. september.

Innspill skal sendes til

WA Gruppen AS, med kopi til Holmestrand kommune, Postboks 312, 3081 Holmestrand eller til postmottak@holmestrand.kommune.no

Til toppen