Koronasituasjonen

Vi har egne lokale regler. Utover de følges nasjonale regler og anbefalinger.

Kronologisk oversikt Temaside: korona Vaksine Test deg Nowy koronawirus

12.05.2021 14.13

Kunngjøringer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Gurann-Bekk, gbnr/bnr 59/6, del av 65/253, del av 60/2, del av 61/11, del av 61/13, del av 60/3, 60/5, 35/10, del av 140/1 og del av 144/1, planID 20200002

Kart som viser omriss av varslet planområde - Klikk for stort bildeVarslet planområde Stener Sørensen AS Stener Sørensen AS varsler om oppstart at planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale på vegne av Kirkeveien 44 AS.

I henhold til PBL § 12-8 varsler Stener Sørensen AS på vegne av Kirkeveien 44 AS herved oppstart av detaljregulering for Gurann-Bekk, gnr/bnr. 59/6, m.fl. Planområdet ligger langs Gurannveien i Holmestrand kommune. Det varslede planområdet omfatter til sammen ca. 96,7 daa. Hvor mange av gnr/bnr som vil inngå i den endelige planen, vurderes som en del av den videre planprosessen. 

I medhold av Plan- og bygningslovens §17-4 kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale knyttet til varslet reguleringsplan.

Hensikten med planarbeidet:

Hensikten er å tilrettelegge for utvidelse av eksisterende industriområde innenfor hele matrikkel gbnr. 59/6. Østre del av varslingsområdet er regulert til industriområde (eldre plan fra 1979), vestre del av varslingsområdet ligger regulert som adkomstveg for området, samt uregulert areal.
Området ønskes regulert i tråd med gjeldende kommuneplan, legge til rette for industri og næring. Adkomst til planlagt industriområde vil være fra Gurannveien vest i planområdet.

Sentrale utredningstemaer i planarbeidet vil være:

- Verneinteresser/ kulturlandskap/ kulturminner
- Jordvern/ Landbruk/ naturressurser
- Barn og unges interesser
- Helsemessige interesser og konsekvenser
- Friluftsliv og rekreasjon
- Trafikale konsekvenser/ adkomst/ trafikksikkerhet 

Planstatus:

Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til «nåværende og fremtidig næringsområde». Noe av arealet er avsatt til LNFR.
Om lag halvparten av planområdet er uregulert. Planområdet omfattes delvis av eldre reguleringsplan for Gurann-Bekk, planid 3802 3020 fra 1979.  Samt reguleringsplan for anleggsveg til permanent deponi for E18 Bringaker-Våle, planid 3802 3042-14-1 fra 1997. 
Ny detaljreguleringsplan vil erstatte gjeldende reguleringsplan for det aktuelle området.

Vurdering i forhold til krav om konsekvensutredning:

Planen er vurdert i forhold til Forskrift om konsekvensutredninger. Planlagte tiltak er vurdert til ikke å omfattes av forskriftens § 2 og 3, og følgelig kreves ikke planprogram eller konsekvensutredning.

Medvirkning:

Det ble avholdt et informasjonsmøte for naboer den 16.mars. 
Det skal avholdes et nytt informasjonsmøte for naboer og berørte parter før førstegangsbehandling. Invitasjon til informasjonsmøtet vil annonseres nærmere innsending av planmaterialet til 1.gangs behandling.

Innspill, innsending og frist

Spørsmål om planarbeidet eller innspill til dette stilles til:                                                                        
Stener Sørensen AS v/Heidi Mogstad Bosness 
Postboks 2125 Strømsø, 3003 Drammen                                                                                                                             
Tlf: 99 44 67 50     E-post: heidi@ssas.no 
Alle merknader skal sendes i kopi til Holmestrand kommune pb 312, 3081 Holmestrand eller postmottak@holmestrand.kommune.no 
Alle merknader vil følge saken til politisk behandling. 
Frist for kommentarer og innspill til planarbeidet er 21.05.2021.

Mer informasjon

Varslingsannonsen, planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet er tilgjengelig på kommunens hjemmeside, kartportalen: 
Gurann-Bekk: kart og dokumenter

Til toppen