Koronasituasjonen

Vi har egne lokale regler. Utover de følges nasjonale regler og anbefalinger.

Kronologisk oversikt Temaside: korona Vaksine Test deg Nowy koronawirus

12.05.2021 14.13

Kunngjøringer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Gurannveien 11, gbnr. 53/206 med flere på Gullhaug, plan ID 2020 0008. Varsel om forhandlinger om utbyggingsavtale og / eller gjennomføringsavtale.

Kart som viser aktuell planavgrensning - Klikk for stort bildePlanavgrensning Vinkel-Arkitekter I samsvar med §12-8 og §17-4 i plan- og bygningsloven varsler Vinkel- Arkitekter på vegne av Gurannveien 11 as skal utarbeide forslag til detaljregulering for Gurannveien 11, gbnr. 53/206 med flere.

Planområdet er på ca. 4,0 daa.  På eiendommen gbnr. 53/206  står det i dag en eldre bolig og uthus, som skal rives for å gi plass til nye tiltak.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for konsentrert boligbygging på eiendommen gbnr. 53/206.  For å sikre eventuelle samferdselstiltak/ infrastruktur tilknyttet reguleringen er varslet planområde inkludert Gurannveien, med sideareal, til og med avkjørsel til Fylkesveg. Gbnr. 53/5, 9, 12, 31, 42, 141, 188, 190, 56/137 og 144/1 vil derfor også kunne bli berørt av planarbeidet. 

Planavgrensningen vil i løpet av planprosessen tilpasses tiltaket. Det kan bli nødvendig å endre/ justere endelig planavgrensning underveis i planarbeidet. Endelig planområde kan bli mindre enn det som varsles.
I planarbeidet vil sentrale utredningstema være:
- Estetisk utforming av ny bebyggelse ift. bebygde omgivelser/ landskapstilpasning, jfr. Kommuneplanens utfyllende bestemmelser §16.
- Helsemessige konsekvenser (sol/ skygge, støy, bomiljøkvaliteter mm).
Trafikale konsekvenser/ adkomst/ trafikksikkerhet.

Planen erstatter/ har overlapp med deler av følgende planer: Reguleringsplan for Gullhaug, PlanID 3802 3012 og Gullhaug sentrum planID 3802 3030. 

I gjeldene kommuneplans arealdel (2015-2027) er området avsatt til Boligbebyggelse- nåværende.  Planarbeidet er i tråd med gjeldende kommuneplan. 
Planarbeidet er vurdert av Holmestrand kommune til å ikke utløse krav om konsekvensutredning, jfr. Plan- og bygningsloven §14 og forskrift om konsekvensutredning (2017).

Utbyggingsavtale

Iht §17-4 varsles også oppstart av forhandlinger mellom Holmestrand kommune og Gurannveien 11 AS om mulig utbyggingsavtale og/ eller gjennomføringsavtale.

Informasjonsmøte

Forslagsstiller avholdt informasjonsmøte, 11.03.21, på eiendommen gbnr. 53/206, Gurannveien 11. InformasjonsBerørte naboer ble varslet direkte om dette. 

Innspill, innsending og frist

Offentlige myndigheter, berørte naboer og grunneiere vil få eget brev om planarbeidet. Nærmere opplysninger om saken kan fås ved henvendelse til Vinkel-Arkitekter, se nedenfor. 
Eventuelle merknader til oppstart av planarbeidet merkes; Detaljregulering Gurannveien 11, og sendes skriftlig til:

Vinkel-Arkitekter
Eikeskogvegen 22
5570 Aksdal
eller på epost: post@vinkel-arkitekter.no

Merknader skal også sendes i kopi til: 
Holmestrand kommune 
Pb. 312 
3081 Holmestrand 
evt: postmottak@holmestrand.kommune.no

Varslingsannonsen, planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet er tilgjengelig på kommunens kartside 

Frist for å sende inn merknader er: 13.05.2021

Til toppen