Koronasituasjonen

17.06.2021 10.20

Kunngjøringer

Varsel om oppstart av detaljregulering for toplanskryss E18 ved Helland i Horten og Holmestrand kommuner

PlanID Holmestrand 20210006, PlanID Horten 430.  Kart som viser planområdet og kommunegrensen. - Klikk for stort bildePlanområdet er stiplet. Kommunegrensen er vist med blått. Rambøll  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Rambøll, på vegne av Horten og Holmestrand kommuner, starter arbeidet med detaljreguleringsplan for toplanskryss E18 ved Helland. 

Kart som viser planområdets beliggenhet - Klikk for stort bildeHer ligger planområdet Rambøll

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å etablere toplanskryss på E18 ved Helland for å sikre utviklingsmuligheter i begge kommunene, med god adkomst til Kopstad godsterminal (fullverdig kryss som ivaretar alle kjøreretninger). Det foreligger i dag en regulert løsning for kryssløsning i området, den er ikke mulig å realisere. Det er derfor behov for å utrede en ny løsning for adkomst til godsterminalen. Eksisterende kryssløsning har i dag kun av- og påkjørsel fra sør. Utbygging av Kopstad godsterminal fordrer adkomst også fra nord. Krysset må derfor bygges om, slik at krysset dekker begge kjøreretninger. 

Planområdet

Planområdet ligger på E18 på grensen mellom Horten og Holmestrand kommuner. Planområdet er på ca. 236 dekar og omfatter i hovedsak gbnr. 95/1, 95/4, 96/3, 96/8, 96/16, 97/4, 98/1 9018/2, i Horten, og 509/1, 509/2, 509/3, 512/1, 514/5, i Holmestrand. Planområdets beliggenhet og avgrensning kommer frem av kart under. Vi gjør oppmerksom på at den endelige planavgrensningen vil bli redusert og tilpasset valg av alternativ.  
 

Gjeldende planer

I kommuneplanens arealdel 2019-2031 for Horten og kommuneplanens arealdel 2015-2027 for Holmestrand er området avsatt til godsterminal, samferdselsanlegg og LNF-områder. Planområdet berører hensynssoner for ras og skred, samt gul støysone ihht T-1442. Planområdet er tidligere delvis regulert gjennom reguleringsplan for Godsterminal for jernbane og vei mellom Kopstad og Helland (planID. 00370), Kopstad godsterminal (planID 20110008), 
Eik Helland, Parsell 6: Holmestrand G – Borre G (planID R50_0021) og E18 Helland – Moskvil (planID. 00263). Ny plan vil delvis erstatte disse planene. 

Forankring og tema for vurdering

Muligheter for en etappevis utbygging av kryssløsningen for å sikre adkomst til Kopstad godsterminal skal vurderes i planarbeidet. Planarbeidet er forankret politisk i begge kommunene vedr. interkommunalt plansamarbeid. Interkommunalt plansamarbeid ble behandlet i sak KOM-028/21 i Horten, og i sak KS-NH-065/21 i Holmestrand (se vedlegg nedenfor). Planen vil bli utarbeidet som en felles plan for hele planområdet i begge kommuner. Det er utarbeidet et trafikknotat der flere prinsippløsninger for krysset er vurdert, og som anbefaler tre ulike løsninger. Trafikknotatet er et digitalt vedlegg (se nederst i artikkelen).
 
Planområdet berører noe dyrka mark, men det legges vekt på å redusere omdisponering av dyrka mark i størst mulig grad. Det skal lages en matjordplan som inkluderer forslag til mellomlagring av matjord i anleggsfasen.  
 
Planområdet inkluderer midlertidige arealer som skal brukes som anleggsområder i forbindelse med utbyggingen. Disse arealene blir tilbakeført etter endt utbygging. 
 
Planen er vurdert til å ikke utløse krav til konsekvensutredning, jf. forskrift om konsekvensutredninger §§ 6-8. Det skal i planbeskrivelsen likevel gjøres utredninger av grunnforhold/områdestabilitet og håndtering av matjord. 

Slik sender du innspill

Berørte naboer og grunneiere varsles direkte. Merknader til det igangsatte planarbeidet kan rettes til plankonsulent i Rambøll Anne Fodnes Nordstoga på epost anne.nordstoga@ramboll.no, med kopi  til Horten kommune (postmottak@horten.kommune.no) og Holmestrand kommune (postmottak@holmestrand.kommune.no). 

Frist for innspill er: 28.06.2021 

Mer informasjon

Her kan du lese dokumenter i saken:

Saksfremlegg til kommunestyret Interkommunalt plansamarbeid toplanskryss (PDF, 787 kB)

Trafikknotat Vurdering av kryssalternativ Kopstad godsterminal m vedlegg 1-4 (PDF, 9 MB)

Dokumentene ligger også i kartportalen:

Kartportalen: Toplanskryss E18 ved Helland

Til toppen