Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering Bergsjordet - PlanID 20220009

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering Bergsjordet - PlanID 20220009

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8, varsles det om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for gbnr. 383/21, 389/23/0/1, 389/23/0/2, 389/9, 383/26, 383/24, 383/22 og del av 383/4 og deler av veier 463/4, 469/1.  Det varsles samtidig om utarbeiding av utbyggingsavtale mellom utbygger og Holmestrand kommune.

Kart som viser planens avgrensning - Klikk for stort bildePlanområde Bergsjordet Archihus AS

Planområdets foreløpige areal er ca. 56,6 daa. Planområdet er vist med tykk stiplet strek. Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for et nytt boligområde med inntil 34 nye boenheter. 7 eksisterende boligeiendommer omfattes av planen. Avkjørsel til fylkesvei 2714 i syd som i dag. Det legges vekt på tidsmessige boliger for barnefamilier, gode uteoppholdsarealer/lekeplasser, bevaring av vegetasjon i randsoner, overvannsbehandling og trafikksikkerhet. Det foreslås nye rekkehus og eneboliger med underetasjer – totalt 2 etasjer.

Fagkyndig konsulent er Archihus AS. Forslagstiller er Tomtepartner AS. Plankonsulent er Archihus AS.

Planområdet er vurdert i forhold til KU-forskriften og vil ikke utløse krav om konsekvensutredning, da området vil være i tråd med kommuneplanen. Konsekvenser omtales i planbeskrivelse.

Innspill til planarbeidet sendes innen svarfristen 05.12.2022 til: Archihus AS, Stensarmen 16C, 3112 Tønsberg eller til epost: eyolf.angell-eriksen@archihus.no, evt kopi til: postmottak@holmestrand.kommune.no.

Spørsmål kan rettes til sivilarkitekt MNAL Eyolf Angell-Eriksen pr. telefon 954 55 505 eller pr. epost.

Dokumenter

Bergsjordet planinitiativ 06.10.2022 (PDF, 3 MB)

Referat fra oppstartsmøte 19.10.2022 (PDF, 845 kB)

Til toppen