Varsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering for Stasjonskvartalet, Revåveien 22-26, gnr.319/ bnr.5 og 26, m.fl.

Varsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering for Stasjonskvartalet, Revåveien 22-26, gnr.319/ bnr.5 og 26, m.fl.

I medhold av Plan- og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for Stasjonskvartalet, PlanID 20220005. Arbeidet utføres av plankonsulent LOF Arkitekter AS på vegne av forslagsstiller Sande Eiendomsutvikling AS. Samtidig varsles oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale iht. Pbl §17-4.

Kart som viser planens omriss - Klikk for stort bildeStasjonskvartalet varslingsområde LOF Arkitekter AS

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bærekraftig sentrumsutvikling i Sande sentrum, og oppføring av sentrumsbebyggelse som kombinerer bolig-, næring-, kontor og tjenesteytingsbebyggelse i samsvar med overordnede føringer om utvikling og fortetting i Sande sentrum. Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning jfr. Pbl §4-2 eller §6-§8 i forskrift om konsekvensutredning av 01.01.2017, da forslaget i hovedsak vil være i tråd med overordnede føringer i kommuneplanen.

Planområdet

Planområdet ligger sentralt i Sande og omfatter eiendommene gnr.319/ bnr.5 og 26, del av eiendommene gnr./bnr. 319/14, 319/16, 320/3/1, 320/40, 447/2, 449/1, 460/10, 460/19, 464/2 og utgjør til sammen 13,85 daa. Planavgrensingen tillater blant annet å etablere et sammenhengende bygulv i kvartalet. Senere i planprosessen kan det bli aktuelt å redusere planområdet noe.

Plandokumenter

Her er link til kartportalen hvor plandokumentene kan ses. Trykk på linken og se dokumentene i menyen til venstre for kartet.

Stasjonskvartalet i kartportalen

Informasjon og medvirkning

Varsel om oppstart av planarbeid ble kunngjort i Sande Avis 3 november.

Forslagsstiller Sande Eiendomsutvikling AS vil avholde informasjonsmøte om planarbeidet i Sande kommunelokale, onsdag den 16.11.2022 kl.20:00 – 22:00. Påmelding til informasjonsmøtet sendes på mail til ole.kristian@sandvineiendom.no senest mandag 14. november kl.16:00.

Spørsmål, innspill og merknader som kan ha betydning for planarbeidet kan innen 09.12.2022 sendes skriftlig til LOF Arkitekter AS, v/ Ioana Christenson, Rosenborggata 19C, 0376 Oslo, e-post: ic@lof.noKopi kan sendes til Holmestrand kommune, postmottak@holmestrand.kommune.no.

Til toppen