Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljreguleringsplan for fortau langs Gallebergveien – Bolstadgata – PlanID 20220007

I tråd med plan- og bygningsloven (pbl.) §12-8 varsles det om oppstart av planarbeid for detaljregulering av fortau/ gang- og sykkelveg langs Gallebergveien frem til Bolstadgata. Samtidig varsles det om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale/gjennomføringsavtale, jf. pbl. §17-4. Asplan Viak AS er forslagsstiller på vegne av Holmestrand Kommune v/Forvaltning og prosjekt.

Planområdet

Planområdet er på ca. 25 mål og rommer areal til gang-/sykkelløsning inkludert tilhørende skulder og grøft og areal til midlertidig anleggsbelte. Innenfor planområdet berøres GBNR 324/1, 6, 16, 62, 68, 91, 340/ 1, 4, 10, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 27, 6000, 461/4 og 467/2. Det er inkludert areal i planområdet for å kunne vurdere sidevalg i planarbeidet. Kryss og eksisterende sideareal er tatt med i avgrensing for å sikre hensyn til utforming og siktlinjer.

Planens avgrensning vist med stiplet linje på kart - Klikk for stort bildeOmriss av planområdet Asplan Viak AS

Gallebergveien er fylkesveg uten adskilte vegbaner. Det er i dag 60 km/t fartsgrense langs vegen. Arealer langs strekningen består av fulldyrka jord, kantvegetasjon og grøftearealer, avkjørsler og hageareal. Vestfold fylkeskommune eier veggrunnen.

Formål med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av et tilbud for gående og syklende langs Fv3250 Gallebergveien, på strekningen fra krysset ved jernbanebrua fram til krysset med Bolstadgata. Tiltaket vil omfatte gang-/sykkelløsning, inkludert eventuelt overvannshåndtering og annen infrastruktur i bakken. Konkrete tiltak i planen er ikke fastsatt.

I planarbeidet vil sidevalg vurderes ut fra blant annet sikkerhet, tilgjengelighet, krysningspunkt, hensyn/tilpasning til kollektivløsninger, tap av fylldyrket areal og inngrep i eiendommer. Foreløpig vurdering, utfra foreliggende hensyn, anslår at løsning reguleres på vestsiden av Gallebergveien (dvs. samme side som bebyggelsen). Etablering av en gang-/sykkelløsning i forlengelsen av gang- /sykkelvegen mot Sande sentrum, vil forbedre trafikksikkerheten langs Gallebergveien, bidra til økt mobilitet og tilgjengelighet for beboerne i området og legge til rette for mer fysisk aktivitet blant barn- og unge. Fortau på strekningen er omhandlet i rekkefølgebestemmelse knyttet til forsamlingsbygning i detaljreguleringsplan for Bolstadgata 16.

Konsekvensutredning

Planforslaget er vurdert å ikke utløse krav om konsekvensutredning etter Forskrift om konsekvensutredninger.

Medvirkning

Det inviteres til åpent medvirkningsmøte 01.02.2024 kl. 16:30, med oppmøte ved krysset Bolstadgata x Gallebergveien. Møtet gjennomføres som en befaring langs traseen med informasjon om tiltaket og med mulighet til å gi innspill til planarbeidet.

Innspill til planoppstart

Innspill eller spørsmål om planarbeidet kan rettes til: elisabeth.crawfurd@asplanviak.no eller per post til Asplan Viak AS, pb. 87, 3130 Tønsberg.

Kopi av innspill merkes med PLANID: 20220007 og sendes Holmestrand kommune, postmottak@holmestrand.kommune.no, ev. pr. brev til Holmestrand kommune, Postboks 312, 3081 Holmestrand.

Frist for å komme med innspill eller merknader: 15.02.2024

Plandokumenter

Planinitiativ (PDF, 2 MB) og referat fra oppstartsmøte (PDF, 2 MB) redegjør for hva som skal belyses i planarbeidet.

Plandokumenter finnes også på kommunens kartportal: Kartportalen: Detaljreguleringsplan for fortau langs Gallebergveien - Bolstadgata