Varsel om oppstart av planarbeid for Alfred Engnes’ vei - PlanID 20220003

Varsel om oppstart av planarbeid for Alfred Engnes’ vei - PlanID 20220003

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og § 17-4 varsles det herved at det er satt i gang arbeid med en ny detaljreguleringsplan for Alfred Engnes’ vei gnr. 440, bnr. 3, samt at det vil vurderes behovet for en eventuell utbyggingsavtale/gjennomføringsavtale. Arkit Arealplan AS er engasjert av T. Sando Bygg AS til å utarbeide reguleringsplanen. Kart som viser planens avgrensning - Klikk for stort bildePlangrense Arkit Arealplan AS  

Hensikten med planarbeidet

Planarbeidets hensikt er å legge til rette for boligbebyggelse innenfor deler av gnr. 440, bnr. 3. Det planlegges 5 eneboliger med tilhørende veganlegg, landbruksformål og eventuelle fellesareal man finner behov for. 

Planområdet er på cirka 13.6 dekar. Planområdet tilpasses ytterligere når man går i gang med utarbeidelsen av reguleringsplanen.

Planområdet er i kommuneplanens arealdel for Sande 2014-2026 regulert til eksisterende boligbebyggelse. 

Planmaterialet kan ses i kommunens kartportal. Se plandokumenter til venstre for kartet.  Alfred Engnes’ vei i kartportalen  

Si din mening

Kommentarer eller merknader til planarbeidet kan sendes til e-post vms@arkit.no, eller til Arkit Arealplan AS, Holamoen 3, 4460 Moi innen 1. juli 2022.

Til toppen