Koronasituasjonen

28.09.2021 15.34

Kunngjøringer

Varsel om oppstart av planarbeid for Killingdalsveien 8 og Liabakken 2 - PlanID 20210003

Kart som viser omriss av planområdet - Klikk for stort bildeKart over planområdet Mestergruppen arkitekter I henhold til Plan- og Bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart med detaljreguleringsplan for Killingdalsveien 8 og Liaveien 2 i Holmestrand kommune. Det varsles også mulig utbyggingsavtale. Planområdet er ca. 9,7 daa. og omfatter gnr./bnr. 430/1, 430/10, 430/18, 430/32, 430/49, 430/66, 430/91, 430/103 og 464/1.

Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for boligbebyggelse i form av fire tomannsboliger. Planområdet er i hovedsak uregulert, men deler omfattes av “Reguleringsplan for gnr. 130 bnr. 10, Killingdalen”, vedtatt 16. desember 2004, “Detaljregulering for gang- og sykkelvei langs Fv 319 Selvik skole – Bekkeveien”, vedtatt 18.10.2016. Planområdet er avsatt til nåværende boligbebebyggelse i kommune- planens arealdel og består av en eksisterende enebolig samt en fritids- bolig. Planforslaget er vurdert til å ikke kreve konsekvensutredning iht. forskrift om konsekvensutredning.

For å sikre tilfredsstillende frisiktsoner mot Sandebuktveien, Havna og Bekkeveien omfatter det varslede planområdet også deler av tilstøtende og nærliggende eiendommer. Planområdets avgrensing vil tilpasses under prosessen.

Referat fra oppstartsmøte (PDF, 985 kB)

Varslingsbrev (PDF, 3 MB)

Planinitiativ (PDF, 2 MB)

Direkte berørte parter tilskrives. Det planlegges et offentlig informasjonsmøte i planområdet mandag 06.09. kl. 17.00. Påmelding til informasjonsmøtet gjøres til sb@mgarkitekter.no.

Innspill og merknader til planarbeidet sendes skriftlig til e-post: kbt@mgarkitekter.no, eller Mestergruppen Arkitekter v/Kristoffer Bakk Thørud, Postboks 1049, 8001 Bodø. Frist for innspill til planarbeidet er lørdag 25. september 2021.

Til toppen