Varsel om oppstart av planarbeid, forenklet prosess – Engrønningen - PlanID 2008001

I henhold til Pbl §12-14.annet ledd varsles det herved om at det er igangsatt planarbeid – forenklet planprosess i forbindelse med endring av reguleringsplan Engrønningen med planID - 2008001 vedtatt 30.09.2014, sak 051/14. Endringen gjelder for feltene BB1 og BB2. – Kurant endring.

Planendringen fremmes av Dakark AS på vegne av Byggmann gruppen AS. Gjeldende reguleringsplan er Engrønningen, med planID 2008001. Endringen vil kun medføre oppheving av to eiendomsgrenser i forhold til planområdet.

Formålet med endring av planen er å oppheve regulert tomtegrense i gjeldende plan for å kunne oppnå bedre arrondering av boliger.

Hva som endres; opphevelse av tomtegrense for feltene BB1 og BB2

Eksisterende situasjon, med regulert tomtegrense

 

Alternativ situasjon, med opphevet tomtegrense

Bakgrunnen for endringen

Utfordring knyttet til nabogrense etter pbl § 29-4 på 4.0 meter, regulert tomtegrense og normale størrelse for dagens eneboliger/tomannsboliger gjør arronderingen av boligene krevende for gode bolig topologiske løsninger. Opphevelse av regulert tomtegrense for BB1 og BB2 vil kunne bidra til bedre plassering boligene.

Endringer i plankartet:

  • Regulert tomtegrense som deler felt BB1 oppheves
  • Regulert tomtegrense som deler felt BB2 oppheves

Forslag til endrede bestemmelser:

Endringene medfører ingen endringer i bestemmelsene til planen.

Konsekvenser av endringen:

Det vurderes at det endringene ikke medfører betydelige konsekvenser som følge av endringene, verken i antall boenheter eller utnyttelse, kun endring av typologi og bebyggelsens orientering.

Administrasjonen har konkludert med at endringsforslaget faller innenfor rammen av det som kan betraktes som en enkel planprosess. Dette gjelder endringer i reguleringsplan som i liten grad påvirker gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går ut over hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. Det foreliggende varsel må derfor betraktes som eneste mulighet til å uttale seg før vedtak blir fattet, jf. plan- og bygningslovens § 12-14, 2. ledd. 

Merknader og innspill

Eventuelle merknader sendes innen 30.05.2023

Eventuelle merknader og/eller innspill til planarbeidet kan sendes pr. e-post til postmottak@holmestrand.kommune.no eller som brev til Holmestrand kommune, Postboks 312, 3081 Holmestrand kommune