Koronasituasjonen

Vi har egne lokale regler. Utover de følges nasjonale regler og anbefalinger.

Kronologisk oversikt Temaside: korona Vaksine Test deg Nowy koronawirus

12.05.2021 14.13

Kunngjøringer

Varsel om oppstart av planarbeid Reguleringsplan: Kollektivterminal E18 Islandkrysset (PlanID 20210004)

Kart som viser forslag til planavgrensning - Klikk for stort bildeForslag til planavgrensning Statens vegvesen Statens vegvesen igangsetter arbeid med detaljreguleringsplan for kollektivterminal ved Islandkrysset i Holmestrand kommune. Vi ber med dette om innspill til arbeidet. 

Beskrivelse av prosjektet

Hensikten er å etablere en kollektivterminal i forbindelse med E18-krysset på Island. Terminalen skal ivareta lokale ruter, ekspressruter og helseekspress. Det legges opp til rundt 100 pendlerparkeringsplasser. Det kan bli aktuelt med både en terminal, med pendlerparkering og busslommer i direkte tilknytning til rampene/vegen.  

Kart med eksempel på utforming av tiltaket - Klikk for stort bildeEksempel på hvordan tiltaket kan se ut Statens vegvesen  Framdrift og frist for innspill

Vi ber om at dere sender synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til oss innen 14. mai 2021. Send det til oss skriftlig med e-post til firmapost@vegvesen.no, med kopi til postmottak@holmestrand.kommune.no, eller med vanlig post til Statens vegvesen, postboks 1010 Nordre Ål 2605 Lillehammer.

Påmelding til digitalt medvirkningsmøte

Det legges opp til et digitalt medvirkningsmøte på Teams, 04. mai 2021, kl.18.00 

Møtet er åpent for alle, og du kan melde deg på innen 01. mai 2021 pr e-post til morten.ask@vegvesen.no  

Det vil i tillegg bli arrangert et åpent møte i sammenheng med offentlig ettersyn.  

Aktuelt regelverk

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet etter §§ 12-3 og 3-7. Det er vurdert at det ikke er behov for konsekvensutredning eller planprogram. 

Ta gjerne kontakt 

Dersom dere har spørsmål om planarbeidet, kan dere også kontakte Morten Ask på telefon 91385797 eller e-post morten.ask@vegvesen.no

Mer informasjon 

Varslingsannonsen, referat fra oppstartsmøte og planinitiativ er tilgjengelig på kommunens kartside

Til toppen