Kunngjøringer

Vedrørende oppstart av detaljreguleringsplan for Skafjellåsen boligområde felt B2 i tidligere Sande kommune - PlanID 20180003 - Varsel om endring av planavgrensning m.m.

Arkitektgruppen Drammen AS varsler på ny om oppstart av planarbeid. Det vises til tidligere varsel om oppstart i oktober 2018 og juni 2019 samt til kommunestyrets vedtak av 17. desember 2021.

Oversiktskart med nytt planomriss Arkitektgruppen Drammen AS

I løpet av planprosessen har det vist seg utfordrende å få til en utnyttelse av området med fra 2 - 4 boliger pr. da. som angitt i kommuneplanen. Dette skyldes i hovedsak at slik utnyttelse vil utløse en rekke vanskelig gjennomførbare støytiltak langs Hans Kr. Evensens vei. Utnyttelsen foreslås dermed redusert til totalt ca. 350 boenheter. 

Samtidig foreslås planavgrensningen for planområde 1/B2 noe endret i øst og nord slik at det meste av arealet øst for gammel vei/ sti fra Furulia fram til lysløypa tas ut av planområdet eller reguleres til grønnstruktur, og at planavgrensningen i nord i hovedsak følger planavgrensningen i kommuneplanen. Gjenværende areal for bebyggelse innenfor planområde 1/B2 utgjør dermed ca. 244 da., og utnyttelsen reduseres til ca. 1,4 boliger pr. da.

Det vil likevel være nødvendig med støyskjermingstiltak for noen boliger langs Hans Kr. Evensens vei. For å få hjemmel til gjennomføring av støyskjermingstiltak må dette reguleres og planavgrensning for tiltaket langs denne veien medtas i planen. Forslag til ny planavgrensning vises på kart gjengitt ovenfor.

Som tidligere varslet skal planforslaget også medta fremtidig gang- og sykkelvei fra planområde 1/B2 fram til Fv. 319 – Sandebuktveien ved Dunihagen (Planområde 2). 

Mindre endring av reguleringsplan for Sandehallen barnehage og idrettspark

Det varsles også om en mindre endring av gjeldende Detaljreguleringsplan for Sandehallen barnehage og idrettspark, planID 20170003 (Planområde SBI). Dette gjelder i hovedsak omgjøring av regulert turvei nordover fra Sandehallen til gang- og sykkelvei og noe omlegging av lysløypa i dette området. Hensikten er å etablere en sammenhengende gang- og sykkelvei fra Planområde 1/B2 via Planområde SBI og Planområde 2 fram til Dunihagen og Sande sentrum. Det er videre nødvendig å innføre rekkefølgebestemmelser i SBI-planen knyttet til om gjennomføring av planen kan medføre ytterligere behov for støyskjermingstiltak langs Hans Kr. Evensens vei.

Si din mening

Merknader til planarbeidet kan rettes til:

Arkitektgruppen Drammen AS, v/ Stine Ramberg Andersen, Torgeir Vraas plass 6, 3044 Drammen.  Tlf: 32 26 55 80. E-post: sra@agdas.no

Frist for merknader og innspill til planarbeidet er 10.05.2022.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.

Varsel om forhandlinger om endring av utbyggingsavtale:

Basert på forslag til redusert utnyttelse av område B2, varsles det også endring av gjeldende utbyggingsavtale inngått 10. juli 2018 «Avtale om fordeling av kostnader til rundkjøring Fv 319 – Hans K. Evensens vei» i henhold til kommunestyrets vedtak av 17. desember 2021 om å endre utbyggingsavtalen i henhold til prinsippet om forholdsmessighet, jamfør plan- og bygningslovens §17-3.

Merknader til forhandlinger om ending av utbyggingsavtale kan rettes til:

Holmestrand kommune, Postboks 312, 3081 Holmestrand, Tlf.: 33 05 95 00. E-post: postmottak@holmestrand.kommune.no

Frist for merknader til utbyggingsavtale er 10.05.2022

Informasjonsmøte

Utbygger vil avholde et informasjonsmøte mandag 25. april 2022 kl. 18:00 i Sande Kommunelokale om dette varsel, generell informasjon om planarbeidet så langt det har kommet samt forventet videre prosess. 

Det vil også bli avholdt et nytt informasjonsmøte på et senere tidspunkt der kommunens representanter vil være til stede. Kunngjøring om dette vil bli foretatt når planarbeidet har kommet lenger og kommunen har vurdert planene nærmere. 

Mer informasjon

I kartportalen ligger planens omriss og flere dokumenter i saken. Dokumentene ligger i menyen til venstre for kartet:

Kartportalen - detaljregulering Skafjellåsen B2 

Til toppen