Koronasituasjonen

29.11.2021 17.51

Kunngjøringer

Vedtak av detaljreguleringsplan for Eikelund – PlanID 2017039

Kommunestyret vedtok i møte 20.10.2021, sak nr. 145/21, Detaljreguleringsplan for Eikelund - PlanID 2017036. Vedtaket lyder slik:Kart som viser vedtatt reguleringsplan for Eikelund - Klikk for stort bildeReguleringsplan for Eikelund, vedtatt Holmestrand kommune

Vedtak 

KS-NH-145/21 vedtak: 

1. Med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljert reguleringsplan for Eikelund 
PlanID 2017039 med flg. endringer i hhv. plankart og bestemmelser: 

Plankart 
- Hensynssone H560_7 (naturlokalitet) er utvidet (faglig råd) 
- Veiløp f_SKV3 er justert med påfølgende mindre justeringer av B2, B3, B7, B8 (innsigelse)
- Utvidelse av hensynssone H560_2 og hensynssone H560_3 med tilpasning av B7 og B8 (innsigelse) 

Bestemmelser og kurante justeringer i plankartet
Slik det fremgår av vedlagte endringslogg 

Plandokumenter

Plandokumentene kan ses i kommunens kartportal. Trykk på linken og se dokumentene i menyen til venstre for kartet. 

Eikelund i standard kartløsning

Dokumentene er også tilgjengelig i forenklet kartløsning. Trykk på linken under, trykk på planen i kartet og trykk på informasjonsknappen ( i ) for å få frem dokumentene. 

Eikelund i forenklet kartløsning

Klageadgang

Vedtak kan påklages til Statsforvalteren i henhold til Plan- og bygningsloven § 1-9 og Forvaltningsloven kap. VI. Dersom vedtaket påklages brukes «Send klage» knappen i kartportalen, eller sende klage til postmottak@holmestrand.kommune.no eller Holmestrand kommune, Postboks 312, 3081 Holmestrand. Klagefrist: 19.11.2021 

Innløsning/erstatning

Krav om innløsning av grunn etter Plan- og bygningsloven § 15-2 må fremmes innen tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort etter § 12-12, fjerde og femte ledd. Evt. krav om erstatning etter Plan- og bygningsloven § 15-3 for tap som følge av reguleringsplanen må settes frem for kommunen senest tre år etter denne kunngjøringen.

Til toppen