Koronasituasjonen

Vi har egne lokale regler. Utover de følges nasjonale regler og anbefalinger.

Kronologisk oversikt Temaside: korona Vaksine Test deg Nowy koronawirus

12.05.2021 14.13

Kunngjøringer

Vedtak av detaljreguleringsplan for Kleivantoppen – PlanID 2017046

Kart som viser reguleringsplanen - Klikk for stort bildePlankart Kleivantoppen Holmestrand kommune Kommunestyret vedtok i møte 19.04.2021, sak nr. 056/21, Detaljreguleringsplan for Kleivantoppen - PlanID 2017046.

Vedtaket lyder slik:

KS-NH-056/21 vedtak:

1. Innsigelsen fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, grunnet konflikt med naturtypen gammel lågurtgranskog med svært høy lokalitetskvalitet, tas til følge. 

2. Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12 vedtas detaljert reguleringsplan for Kleivantoppen – PlanID 2017046 med følgende endringer i hhv. plankart og bestemmelser:

Plankart:

· Ny hensynssone Bevaring naturmiljø (H560), endret fra formål bolig BFS og lek f_BLK4.

· Justert turvei f_TV5, kjøreveg o_SV3 

· Privat kjøreveg f_SV6 og f_SV7 fjernet

· Justering av enkelttomter og ny inndeling av delfelt f_BFS13-18

Planbestemmelser:

· Fremgår av vedlagte bestemmelser. Gjelder §§ 1, 2, 3.8, 4.1.4, 4.1.5, 4.2, 5.1, 5.2, 5.4, 6.1-3, 7.1, 8.3-8.5 og 9.3 a-c.  

3. Planforslaget medfører endring av § 10  i Reguleringsplan for Søndre Kleivan PlanID 3802 3013-7. 

§ 10 suppleres med følgende: Innenfor formål Fr5 - Friområder/grøntdrag/lekeplass (gbnr.71/20) tillates etablering av fordrøyningsanlegg med tilhørende overvannsledning fra Kleivantoppen – PlanID2017046.

Plandokumenter

Plandokumentene kan ses i kommunens kartportal:

Kartportalen: Kleivantoppen med plandokumenter 

Klageadgang:

Vedtak kan påklages til Statsforvalteren i henhold til Plan- og bygningsloven § 1-9 og Forvaltningsloven kap. VI. Dersom vedtaket påklages brukes «Send klage» knappen i kartportalen, eller sende klage til postmottak@holmestrand.kommune.no eller Holmestrand kommune, Postboks 312, 3081 Holmestrand.

Klagefrist: 21.05.2021 

Innløsning/erstatning:

Krav om innløsning av grunn etter Plan- og bygningsloven § 15-2 må fremmes innen tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort etter § 12-12, fjerde og femte ledd. Evt. krav om erstatning etter Plan- og bygningsloven § 15-3 for tap som følge av reguleringsplanen må settes frem for kommunen senest tre år etter denne kunngjøringen.

Til toppen