Kunngjøringer

Vedtatt detaljreguleringsplan for Bentsrud Vest, planID 2012017

Kommunestyret vedtok detaljreguleringsplan for Bentsrud Vest, planID 2012017, i møte 24.06.2020.

Vedtaket lyder:

24.06.2020 Behandling i Kommunestyre
Hovedutvalget for regulering, kommunalteknikk og miljøs innstilling enstemmig vedtatt.

KS-NH-100/20 vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan for Bentsrud Vest, planID 2012017, med følgende endringer i plankart og bestemmelser:         

Plankart:                                                                                     

a. Delfeltene o_SGS3 og o_SGS2, o_SVG4 og o_SVG5 tas ut av planen

Bestemmelsene

b. Fremgår av vedlagte bestemmelser. Gjelder § 3.14, § 5.3, § 5.4 og § 8.1.1

Her finner du kartportalen med plandokumentene
For å finne riktig plan søk på planID 2012017 i søkefeltet planident.

Klageadgang: 

Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen i henhold til plan- og bygningsloven §1-9 og forvaltningslovens kap VI.  Dersom vedtaket påklages send den til postmottak@holmestrand.kommune.no eller Holmestrand kommune, Postboks 312, 3081 Holmestrand. 

Klagefrist: 14.08.2020 

Innløsning/erstatning

Krav om innløsning av grunn etter Plan- og bygningslovens § 15-2 må fremmes innen tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort etter § 12-12, fjerde og femte ledd. Evt. krav om erstatning etter Plan- og bygningslovens § 15-3 for tap som følge av reguleringsplanen må settes frem for kommunen senest tre år etter denne kunngjøringen.

Til toppen