Vedtatt reguleringsplan Hanekleiva næringsområdet HNP BN5 - PlanID 20200006

Vedtatt detaljreguleringsplan for Hanekleiva Næringsområde HNP BN5 - PlanID 20200006

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok kommunestyret den 18.05.2022 i sak 072/22 detaljert reguleringsplan for Hanekleiva næringsområde HNP BN5.

Kart som viser reguleringsplanen - Klikk for stort bildeDetaljreguleringsplan Holmestrand kommune

Dokumenter i saken

Sakens dokumenter finner du i lenken nedenfor. Planmaterialet består bl.a. av følgende informasjon:

  • Plankart og reguleringsbestemmelser
  • Planbeskrivelse og illustrasjonsplan, mv.
  • Samlet saksfremstilling

Saksfremlegg med vedlegg - sluttbehandling Hanekleiva næringsområde - HNP BN5 

Klageadgang

Kommunestyrets endelige vedtak kan ihht plan- og bygningsloven §12-12 og §1-9, samt forvaltningsloven kap. VI påklages til statsforvalteren. Klagefristen er 3 uker, og en eventuell klage skal være mottatt innen 22.07.2022. En eventuell klage skal sendes til Holmestrand kommune postboks 312, 3081 Holmestrand, eller via e-post til postmottak@holmestrand.kommune.no. Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som eventuelt ønskes, og hvilke grunner som anføres for klagen.

Krav om erstatning eller innløsning

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes 3 år fra denne offentlige kunngjøring av vedtaket jfr. Plan- og bygningslovens kapittel 15, §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav om erstatning må fremsettes skriftlig for Holmestrand kommune. postboks 312, 3081 Holmestrand. 

Til toppen