Kunngjøringer

Vedtatt detaljreguleringsplan for Hanekleiva næringsområde øst

Klikk for stort bildeHanekleiva øst Holmestrand kommune Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok kommunestyret den 26.02.2020 i KS-NH-sak 007/20 detaljert reguleringsplan for Hanekleiva næringsområde øst – planID 20180002 med tilhørende bestemmelser og aktuelt areal.

Planmaterialet består bl.a. av følgende informasjon:

  • Plankart og reguleringsbestemmelser
  • Planbeskrivelse og illustrasjonsplan, mv.
  • Samlet saksfremstilling – KS-NH sak

Plandokumentene finner du på kartportalen

 

Du kan klage innen 02. april

Kommunestyrets endelige vedtak kan ihht plan- og bygningsloven §12-12 og §1-9, samt forvaltningsloven kap. VI påklages til fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker, og en eventuell klage skal være mottatt innen 02.04.2020. En eventuell klage skal sendes til Holmestrand kommune postboks 312, 3081 Holmestrand, eller via e-post til postmottak@holmestrand.kommune.no. Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over (PLANID 20180002), hvilke endringer som eventuelt ønskes, og hvilke grunner som anføres for klagen.

Eventuelle krav om erstatning

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes 3 år fra denne offentlige kunngjøring av vedtaket jfr. Plan- og bygningslovens kapittel 15, §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav om erstatning må fremsettes skriftlig for Holmestrand kommune. postboks 312, 3081 Holmestrand.