Vedtatt detaljreguleringsplan for Solberggrenda platå - PlanID 2018049

Vedtatt detaljreguleringsplan for Solberggrenda platå - PlanID 2018049

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok kommunestyret den 13.06.2022 i sak 137/22 detaljert reguleringsplan for Solberggrenda platå. Kart som viser planens formål med tegnforklaring - Klikk for stort bildePlankart for Solberggrenda platå Holmestrand kommune  

Plandokumenter

Plandokumenter og planvedtak kan sees på kommunens kartportal, under «Planinformasjon».

Kartportalen - Solberggrenda platå

Klageadgang

Kommunestyrets endelige vedtak kan ihht plan- og bygningsloven §12-12 og §1-9, samt forvaltningsloven kap. VI påklages til statsforvalteren. En eventuell klage skal være mottatt innen 02.08.2022 og skal sendes til Holmestrand kommune, postboks 312, 3081 Holmestrand, eller via e-post til postmottak@holmestrand.kommune.no Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som eventuelt ønskes, og hvilke grunner som anføres for klagen.

Krav om erstatning eller innløsning

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes 3 år fra denne offentlige kunngjøring av vedtaket jfr. Plan- og bygningslovens kapittel 15, §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav om erstatning må fremsettes skriftlig for Holmestrand kommune, postboks 312, 3081 Holmestrand. 

Til toppen