Vedtatt endring av reguleringsplan for Foss-Barstad - PlanID 3802 3019 - E1

Vedtatt endring av reguleringsplan for Foss-Barstad - PlanID 3802 3019 - E1

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, andre ledd, vedtok Hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø i Holmestrand kommune 12.10.2022 (sak RKM-078/22) endring av detaljreguleringsplan for Foss-Barstad – PlanID 3802 3019.

Kart som viser planens formål - Klikk for stort bildePlankart Foss-Barstad Holmestrand kommune

Vedtak

RKM-078/22 vedtak: 

1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, andre ledd, vedtas endring av detaljreguleringsplan for Foss-Barstad, PlanID 3802 3019. Planendringen omfatter plankart og bestemmelser (datert 16.09.2022).

Hensikten med planendringen

Hensikten med planendringen er å legge til rette for utvikling av eiendommen gbnr. 57/9 og eiendommer i eldre reguleringsplan Foss-Barstad. Aktuell bebyggelse på eiendommen gbnr. 57/9 er lagerbygg. Planendringen omfatter (og utvider) eldre plan for å oppnå en helhetlig, digitalisert og oppdatert plan (plankart og bestemmelser).

Plandokumentene

Her er lenke til kartportalen hvor plandokumentene kan ses. Trykk på lenken og se dokumentene i menyen til venstre for kartet. 

Foss-Barstad i kartportalen

Klageadgang

Hovedutvalgets endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 og § 1-9, samt forvaltningslovens kapittel VI, påklages til statsforvalteren. Klagefristen er 3 uker, og en eventuell klage skal være mottatt innen 17.11.2022. Eventuell klage sendes til Holmestrand kommune, postboks 312, 3081 Holmestrand, eller via e-post til postmottak@holmestrand.kommune.no. Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som eventuelt ønskes, og hvilke grunner som anføres for klagen.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 år fra den offentlige kunngjøringen av vedtaket, jamfør Plan- og bygningslovens kapittel 15, §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav om erstatning må fremsettes skriftlig for Holmestrand kommune (se adresser over).

Til toppen