Kunngjøringer

Vedtatt endring i detaljreguleringsplan for Kleiverud skoleområde, PlanID 3013-11

Utvalg for regulering, miljø og kommunalteknikk vedtok i møte 10.06.2020, sak nr. 043/20, endring i detaljreguleringsplan for Kleiverud skoleområde– planId 3013-11.

Vedtaket lyder slik:

RKM-043/20 vedtak:

1. I medhold av plan- og bygningsloven §12-14, andre ledd, vedtas følgende endringer i
     reguleringsplan for Kleiverud skoleområde, planID 3013-11:

Plankart

a.           Plangrensen utvides mot nord slik at delfelt «O1» i planID 3013-7 (Reguleringsplan
              for Søndre Kleivan) inkluderes i planområdet og i delfelt «Bebyggelse og anlegg/
              Undervisning (UND)»

b.           Adkomst fra kommunal veg Solsikken med tilhørende frisiktsoner påføre plankartet,
              jfr. vedlagte illustrasjon for gbnr 70/1 og gbnr 71/6

c.           Parkeringsareal for skolen påføres plankartet, jfr. vedlagte illustrasjon for gbnr 70/1
              og gbnr 71/6

d.           Byggegrenser rundt eksisterende og nytt bygg påføres plankartet, jfr. vedlagte
               illustrasjon for gbnr 70/1 og gbnr 71/6

 

1.           Vedtak av planendringen medfører oppheving av delfelt O1 med tilhørende
               reguleringsbestemmelse § 4 (7 avsnitt, andre linje) i planID 3013-7 for Søndre Kleivan (2002)

Her finner du okumentene i saken
For å finne riktig plan søk på planID 3013-11 i søkefeltet planident.

Klageadgang:

Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen i henhold til plan- og bygningsloven §1-9 og forvaltningslovens kap VI.  Dersom vedtaket påklages send den til postmottak@holmestrand.kommune.no eller Holmestrand kommune, Postboks 312, 3081 Holmestrand.

Klagefrist: 14.08.2020

Innløsning/erstatning

Krav om innløsning av grunn etter Plan- og bygningslovens § 15-2 må fremmes innen tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort etter § 12-12, fjerde og femte ledd. Evt. krav om erstatning etter Plan- og bygningslovens § 15-3 for tap som følge av reguleringsplanen må settes frem for kommunen senest tre år etter denne kunngjøringen.

Til toppen