Vedtatt endring i forskrift om vedtekter for kommunale barnehager

Vedtatt endring i forskrift om vedtekter for kommunale barnehager

Med hjemmel i barnehageloven § 8 vedtok kommunestyret den 18. mai 2022 i sak 060/22 endring i forskrift om vedtekter for kommunale barnehager i Holmestrand kommune.

Følgende ble revidert/endret:

 • § 6 Opptaksmyndighet: Hovedopptaket skal være ferdig behandlet innen utgangen av april måned endres til medio mai.

  På grunn av saksbehandlingsregler og foresattes klageadgang vurderes det at det er nødvendig at hovedopptaket har en tidsramme fra 01.03 til medio mai.
 • § 10 Opptakskriterier: Henvisning til barnehagelovens §§ 12 og 13 endres til § 17 første ledd og § 18.

  Denne endringen er i tråd med barnehagelovens endringer.
   
 • § 12 Oppsigelse og bortfall av tildelt barnehageplass: Til setningen "Barnets foresatte kan si opp plassen skriftlig..." tilføyes "via Holmestrand kommunes sine hjemmesider".
   
 • § 13 Foreldrebetaling: Betaling skjer forskuddsvis endres til etterskuddsvis. Juli endres til august er betalingsfri måned.

Behandling av søknad om moderasjonsordninger som redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid gjelder ca 140 familier i Holmestrand kommune. Visma flyt barnehage har direkte tilknytning til skatteetaten, noe som gjør at saksbehandling av moderasjonsordninger blir enklere og baserer seg på oppdaterte opplysninger om inntekter. Skatteetaten gjør tilgjengelig de siste oppdaterte likningstallene medio juli. For at familier som får innvilget moderasjonsordninger skal slippe full faktura for august, foreslås endring i vedtektene fra betalingsfri i juli til august. Dette medfører at foreldrebetalingen blir etterskuddsvis.

Til toppen