Kunngjøringer

Vedtatt områderegulering for Nordre Jarlsberg brygge – planID 20150010

Kart som viser reguleringsplanen - Klikk for stort bildeReguleringsplankart Schage eiendom AS Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§12-11 og §12-12 vedtok kommunestyret den 14.04.2021 i KST-sak nr. KS-NH-035/21 områdereguleringsplan for Nordre Jarlsberg Brygge (NJB) – planID20150010 med tilhørende bestemmelser og aktuelt areal, og med følgende endringer i plankart og planbestemmelser. 

Dokumenter

Sakens dokumenter finner du på Holmestrand kommunes hjemmeside og følgende lenke til saken:

Dokumenter til politisk sak KS-NH-035/21 Nordre Jarlsberg brygge

Klageadgang

Kommunestyrets endelige vedtak kan ihht plan- og bygningsloven §12-12 og §1-9, samt forvaltningsloven kap. VI påklages til fylkesmannen.

Klagefristen er 3 uker, og en eventuell klage skal være mottatt innen 20.05.2020.

En eventuell klage skal sendes til Holmestrand kommune postboks 312, 3081 Holmestrand, eller via e-post til postmottak@holmestrand.kommune.no. Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som eventuelt ønskes, og hvilke grunner som anføres for klagen.

Erstatning og innløsning

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes 3 år fra denne offentlige kunngjøring av vedtaket jfr. Plan- og bygningslovens kapittel 15, §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav om erstatning må fremsettes skriftlig for Holmestrand kommune. postboks 312, 3081 Holmestrand. 

Til toppen