Vedtatt reguleringsplan for Rambergveien 13 – PlanID 20200004

Vedtatt reguleringsplan for Rambergveien 13 – PlanID 20200004

Kommunestyret vedtok i møte 09.11.2022, i sak 194/22 Detaljregulering for Rambergveien 13 - PlanID 20200004.

Kart som viser planens ulike formål - Klikk for stort bildeVedtatt plankart Holmestrand kommune

Vedtak

Vedtaket lyder:

KS-NH-194/22 vedtak:

1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas Detaljreguleringsplan for Rambergveien 13 – planID 20200004, med endringer etter 1. gangs behandling slik de framgår av endringslogg i kapittel 11 i planbeskrivelse datert 04.10.2022/reguleringsbestemmelser datert 04.10.2022.

2. Vedtak av planen opphever/erstatter deler av eldre reguleringsplaner, dvs. der Detaljreguleringsplan for Rambergveien 13 overlapper. Det gjelder for planene:

  • Endring for del av reg. plan Øvre Rove / Rove (planID 3802 3016-1 fra 1991 – boliger)
  • Øvre Rove (planID 3802 3016 fra 1978 – kjøreveg)
  • Vestfoldbanen, Parsell 5, Holm-Nykirke (planID 3802 3075 fra 2011 – sikringssone).

Plandokumenter​

Plandokumentene og planvedtak kan sees på kommunens kartportal, under «Planinformasjon».

Rambergveien 13 i kartportalen

Klageadgang

Vedtaket kan påklages i henhold til Plan- og bygningslovens § 1-9 og Forvaltningslovens kap. VI. Klage kan sendes via kartportalen («Send klage»-knapp), til postmottak@holmestrand.kommune.no eller til Holmestrand kommune, Postboks 312, 3091 Holmestrand. Klagefrist er 12.12.2022.

Innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning av grunn må fremmes innen tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort, jf. Plan- og bygningslovens § 15-2. Eventuelt krav om erstatning for tap ved reguleringsplan må settes fram for kommunen innen tre år etter denne kunngjøringen, jf. Plan- og bygningslovens § 15-3.

Til toppen