Kunngjøringer

Vedtatt reguleringsplan - Hvittingfossveien 29 - PlanID 20200007

Kommunestyret vedtok i møte 09.03.2022, i sak 035/22, detaljreguleringsplan for Hvittingfossveien 29 (PlanID 20200007). Kart som viser planens ulike formål - Klikk for stort bildeVedtatt plankart Hvittingfossveien 29 Halvorsen og Reine AS  

Behandling i Kommunestyre 09.03.2022

Hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljøs innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

KS-NH-035/22 vedtak:

1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12 vedtas detaljert reguleringsplan for Hvittingfossveien 29 – planID 20200007 - med endringer i plankart og bestemmelser:

Plankart
a. Byggegrense på parkeringsområde 15 m fra midtlinje av fylkesveg er innarbeidet.

Planbestemmelser
b. Endringer slik de framvises i reguleringsbestemmelsene/framgår av endringslogg.

2. Vedtak av planen opphever deler av eldre reguleringsplaner, dvs. der plan for Hvittingfossveien 29
overlapper:
· Del av reguleringsplan E18 Eik-Helland –Pars: Bentsrud-Kleivbrottet, planID 3802 3049
(08.09.1999)
· Del av reguleringsplan for gang-/sykkelvei langs RV315 –Kleivbrottet-Barlin (15.09.1983)
· Del av reguleringsplan for RV315, Botneveien –Holtungveien (endring 27.06.2014)

Plandokumenter

Plandokumentene og planvedtak kan sees på kommunens kartportal, under «Planinformasjon».
Hvittingfossveien 29 i kartportalen

Klageadgang

Vedtaket kan påklages i henhold til Plan- og bygningslovens § 1-9 og Forvaltningslovens kap. VI. Klage kan sendes via kartportalen («Send klage»-knapp), til postmottak@holmestrand.kommune.no eller til Holmestrand kommune, Postboks 312, 3091 Holmestrand. 
Klagefrist er 28.04.2022.

Innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning av grunn må fremmes innen tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort, jf. Plan- og bygningslovens § 15-2. Eventuelt krav om erstatning for tap ved reguleringsplan må fremmes innen tre år etter denne kunngjøringen, jf. Plan og bygningslovens § 15-3.

Til toppen