Tjenestekontor

Virksomheten «Forvaltning og tjenestetildeling» består av to avdelinger. På denne siden får du informasjon om avdelingen «Tjenestekontor».

Tjenestekontoret gir informasjon om de ulike tjenestene som ytes, og behandler søknader og klagesaker etter forvaltningsloven, pasient- og brukerrettighetsloven, samt helse- og omsorgstjenesteloven. 

Dette kan du forvente av oss

 • Det foretas en individuell vurdering for kartlegging av hjelpebehov.
 • Tjenestebehovet skal utredes i samarbeid med søker.
 • Tjenesten skal utredes med respekt for og med utgangspunkt i søkers egne ressurser og livsfase.
 • Vurderingsbesøk blir avtalt på forhånd.
 • Tjenesten skal utredes i samsvar med gjeldende lover og forskrifter og av kompetent personell.
 • Søker skal informeres og veiledes om andre tjenester som kan bidra til selvhjelp.
 • Alle opplysninger behandles konfidensielt.
 • Når en søknad er behandlet, sendes skriftlig svar til søker. Vedtaket skal begrunnes og det skal spesifiseres hva det ytes bistand til.

Dette forventes av deg

 • Din søknad skal være underskrevet av deg eller av andre som har skriftlig fullmakt fra deg.
 • Du gir oss nødvendige opplysninger for å kunne fatte riktig beslutning.
 • Du gir oss tilbakemelding ved endringer i behov for tjenesten.

Viktig å være oppmerksom på

Kommunen har plikt til å innhente opplysninger til nasjonal pleie- og omsorgsstatistikk, IPLOS. IPLOS beskriver søkers funksjonsnivå og hjelpebehov.

Ved stor pågang av saker og ved ekstraordinære situasjoner, vil behandling av søknader om helsehjelp bli prioritert.

For å oppfylle hjelpebehovet, vil kommunen vurdere hvilke type tjenester og omfang av tjenestene som skal ytes.

Kontakt Tjenestekontoret

Åpningstid (telefon) mandag til fredag kl. 9–14.
Tlf. 91 31 11 73 for innbygger i Holmestrand

Generelle henvendelser kan også sendes på e-post til: postmottak@holmestrand.kommune.no
Oppgi i e-posten at henvendelsen gjelder Tjenestekontoret. Ikke send person- eller helseopplysninger pr. e-post. 

Besøksadresse

Prestegårdsalleen 35, 3070 Sande i Vestfold (åpningstid mandag til fredag kl. 9 – 14)

Hvordan søke

Tjenestekontoret ønsker helst å motta elektronisk søknad. Søknad skal fortrinnsvis fylles ut av den som søker, men om dette ikke er mulig kan pårørende/verge fylle ut. Fullmakt må da legges ved.

Digital søknad om helse- og omsorgstjenester

Om du ikke har mulighet til å søke digitalt kan man skrive ut søknadsskjema og sende til tjenestekontoret pr. post (ikke e-post). Adressen finner du i skjemaet. Gjør dette gjerne i samarbeid med fastlege, NAV, spesialisthelsetjenesten eller andre du tenker kan bistå deg.

Her finner du søknadsskjema helse- og omsorgstjenester for utskrift. (PDF, 131 kB)

Trenger du hjelp med utfylling av skjemaet, kan du kontakte Tjenestekontoret. 

Våre tjenester i helse og velferd   Parkeringskort for forflytningshemmede 

Hjelpemiddellageret Velferdsteknologi Ledsagerbevis

Ønsker du å lese om avdelingen «Forvaltning»?

Gå til siden «Forvaltning».