Sikre drikkevannskilder

Sikre drikkevannskilder

Jente drikker av vannglass - Klikk for stort bildeVåre vannkilder er store og dype, og vanninntaket ligger vesentlig dypere enn 10 meter. Pexels Det er en svært lav helserisiko forbundet med å drikke vann fra springen fra kommunal vannforsyning, om en eventuell alvorlig atomhendelse ved et kjernekraftverk skulle ført til radioaktivt nedfall i vårt område.

Dette er fordi våre viktigste vannkilder er store vannkilder med et vanninntak som ligger dypt. Ved dypt vanninntak vil et eventuelt radioaktivt nedfall bli kraftig fortynnet.

Dersom det skulle skje en alvorlig atomulykke på et kjernekraftverk, og vinden blåser mot Norge, så kan det komme radioaktivt nedfall over norske områder, slik som ved Tsjernobyl-ulykken i 1986. Undersøkelsene etter den ulykken, viste at drikkevann fra overflatekilder ble svært lite påvirket av det radioaktive nedfallet, og folk kunne trygt drikke vannet.  

Dette underbygges også i WHOs rapport om radioaktivitet i drikkevann. Her vurderes det at på grunn av fortynningseffekten i vannkilden, vil det etter en eventuell atomhendelse være svært lite sannsynlig at radioaktive stoffer i drikkevann utgjør en langsiktig helserisiko.  

Privat vannforsyning

Erfaringene fra Tsjernobyl-ulykken var at alle grunnvannsprøver viste svært lave verdier. Har du grunnvannsbrønn er denne godt beskyttet. Regnvann som samles i cisterne derimot kan være utsatt for å få høye konsentrasjoner, og myndighetene ga den gangen råd om å ikke drikke slikt vann.

Egenberedskap  - lagre vann hjemme

Uavhengig av dette anbefales alle på generelt grunnlag å støtte opp om Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) råd om egenberedskap ved å lagre 9 l vann per person i husstanden.

Måling av radioaktivitet  

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har ansvar for håndtering av en eventuell atomhendelse i Norge. Ved større hendelser knyttet til radioaktivitet vil Kriseutvalget for atomberedskap der DSA og Mattilsynet er medlemmer, samarbeide om å gi generell, samordnet informasjon og råd til myndigheter, publikum og medier som kommunene og vannverkene vil innrette seg etter. Om det kommer ny kunnskap, vil de komme med oppdaterte råd om drikkevann.
DSA om Ukraina – atomsikkerhet og –beredskap

EUs veiledende grenseverdi for cesium-137 i drikkevann ved atomhendelser er 1000 Bq/l. Dersom et område utsettes for cecium-137 i en konsentrasjon som tilsvarer den høyeste konsentrasjonen som ble målt i Norge etter Tsjernobyl-ulykken (100 000 Bq/m2), så vil dette gi en fortynning på 10 meters dyp til 10 Bq/l. Våre vannkilder er store og dype, og vanninntaket ligger vesentlig dypere enn 10 meter.

Om beredskap og tilsyn med radioaktivitet i drikkevann

Om beredskapsplaner for drikkevann ved en atomhendelse

Om vannforsyningen til vår kommune

Til toppen