Ny førstegangsbehandling av kommuneplanens arealdel 

Det ble mottatt over 100 uttalelser, merknader og innspill da arealplanen lå ute til høring. Nå er alle tilbakemeldinger gjennomgått, og arealplanen skal behandles politisk, før den legges ut på en ny høring. 

Kommunedirektøren foreslår endringer i kommuneplanen basert på tilbakemeldinger fra høringsperioden. Endringene skal innarbeides i kommuneplanforslaget før ny høring.

De vesentlige endringene omfatter i hovedsak at enkelte nye utbyggingsarealer tas ut eller justeres i avgrensing som følge av innsigelser. I tillegg er noen nye utbyggingsarealer foreslått innarbeidet i planforslaget.

Sikrer offensiv utviklingsstrategi

Kommuneplanlegger Håkon Randal med bærekraftsmål 17: Samarbeid for å nå målene - Klikk for stort bildeKommuneplanlegger Håkon Randal Holmestrand kommune

- Totalt sett sikrer forslaget en offensiv utviklingsstrategi for boligbygging, sentrums- og næringsutvikling, sier kommuneplanlegger Håkon Randal.

Endringene påvirker ikke i stor grad kommunens generelle utviklingsmuligheter eller lokalsamfunnene negativt. De fleste områder får muligheten til befolkningsvekst og vedlikehold, inkludert utenfor hovedsentrene, samt muligheter for næringsvirksomhet. 

- Dette er i tråd med kommunens mål om å være en næringsoffensiv vekstkommune, forteller Randal.

På samme tid ivaretar planforslaget med de endringer som foreslås en styrket ivaretakelse av hensynet til naturmangfold, jordvern, kulturvern samt samordnet bolig,- areal- og transportplanlegging. 

Med det nye forslaget vurderes de samlede negative virkningene for samfunn og miljø redusert i forhold til opprinnelig kommuneplanforslag.

Se sakspapirene her 
Se endringslogg for arealplan her 

Behandles i planutvalget

Saken behandles av planutvalget 1. februar.  Behandlingen kan følges direkte på kommuneTV. Etter behandling innarbeides endringene i planforslaget som så legges ut på ny høring og offentlig ettersyn i minst 6 uker.

Høringen vil pågå i tidsrommet februar-mars. 

Den nye høringen er begrenset til å gjelde endringene som er innarbeidet planforslaget. 

Kommuneplanforslaget antas lagt frem for sluttbehandling i kommunestyret juni 2024. 

Tidslinje: Hva skjer når i kommuneplan-arbeidet

Les mer om arbeidet med ny kommuneplan