Sluttbehandling av arealplan

Hvordan skal arealene i kommunen utvikles og forvaltes i fremtiden? Det bestemmes gjennom kommuneplanens arealdel, og vår nye arealplan legges nå frem for politisk sluttbehandling.

Kommuneplanlegger Håkon Randal med FNs bærekraftsmål 11: bærekraftige byer og lokalsamfunn - Klikk for stort bildeKommuneplanlegger Håkon Randal med FNs bærekraftsmål 11: bærekraftige byer og lokalsamfunn Holmestrand kommune

- Totalt sett sikrer forslaget en offensiv utviklingsstrategi for boligbygging, sentrums- og næringsutvikling, sier kommuneplanlegger Håkon Randal om planforslaget som legges frem.

De fleste områder får muligheten til befolkningsvekst og vedlikehold, også utenfor hovedsentrene. Det er også muligheter for næringsvirksomhet. 

- Dette er i tråd med kommunens mål om å være en næringsoffensiv vekstkommune, forteller Randal.

Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen består av en samfunnsdel som sier hvordan vi skal utvikle kommunen som et samfunn og organisasjon, og en arealdel med plankart og bestemmelser, som sier hvordan vi skal utvikle arealene i samsvar med mål fastsatt i samfunnsdelen. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2022.  (PDF, 8 MB)

Mekling for tre utbyggingsområder

Kommuneplanforslaget har vært ute på to høringsrunder, og det har kommet inn mange innspill og tilbakemeldinger.

Det har også vært gjennomført mekling for tre utbyggingsområder; boligareal på Nordre Kleivan og Søndre Kleivan, samt næringsareal - Grelland fengselstomt.

Oppsummert kom partene til enighet om følgende:

Boligareal – Nordre Kleivan: Holmestrand kommune fikk aksept for boligarealet. Statsforvalteren og fylkeskommunen trakk sine innsigelser.

Boligareal – Søndre Kleivan: Holmestrand kommune fikk aksept for boligarealet ved at arealet ble noe redusert i størrelse. Statsforvalteren trakk sine innsigelser på den betingelse at arealet ble redusert med ca. 5 dekar i sør for å ivareta to forekomster av nasjonalt viktig naturmangfold.

Næringsareal – Grelland fengselstomt:  Arealet videreføres uendret som i gjeldende kommuneplan som fengselstomt med arealformål offentlig tjenesteyting, samme arealavgrensing og retningslinje.  

Behandles i planutvalget og kommunestyret

Kommuneplanens arealdel sluttbehandles politisk først i planutvalget 29. mai, og deretter i kommunestyret 19. juni.

Her kan du se forslag til ny arealplan

Les mer om kommunerplanarbeidet