Søk om spillemidler til anlegg

Har foreningen din et prosjekt som det kan søkes midler til? Alle søknader om tilskudd til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og kulturbygg, leveres innen 15. oktober. I samarbeid med Idrettsrådet, tilbyr kommunens kulturkontor kompetanse, veiledning og råd angående søknad om spillemidler. Søknadene om spillemidler blir behandlet av kommunen, før videresending til Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Hva er spillemidler?

Spillemidler er overskuddet fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping, og som fordeles av Kulturdepartementet til forskjellige allmennyttige formål. En stor del av dette overskuddet fordeles til idrettsformål. Den største andelen av midlene til idrettsformål går til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunene.

Her søker du om spillemidler 2023 (tildeling i 2024)

Søknadsfrist: 15. oktober 2023

Søk spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og kulturbygg.

Alle søknader om tilskudd til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og kulturbygg, med aktuelle vedlegg, skal leveres elektronisk på websiden www.anleggsregisteret.no innen 15. oktober 2023.  Alle søknader om spillemidler blir behandlet av kommunen, før videresending til Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Eventuelle nye prosjekter som ikke er registrert i anleggsplanen bør meldes inn til kommunen hurtigst mulig før frist til Susanne Poulsen, kulturkonsulent for idrett og friluftsliv på e-post: susanne.poulsen2@holmestrand.kommune.no

Om anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Man kan søke om tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Tilskuddsordningen har to underordninger: ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Det kan ikke søkes om tilskudd til drift og løpende vedlikehold.

Om kulturanlegg

Tilskuddet skal bidra til at egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Tilskudd kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst. Tilskudd kan også gis til etablering av livssynsnøytrale seremonirom.

Midlene kan benyttes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygning, men ikke til vedlikehold eller drift.

Annen nyttig lesning

Kulturdepartementets bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

På godeidrettsanlegg.no finner man gode eksempler på idrettsanlegg, håndbøker om utforming av anlegg, og veiledning til gode prosjektløp.

På Kulturdepartementets temasider for tilskudd til idrettsanlegg, kulturbygg og friluftslivsanlegg. Her finner man søknadsskjemaer, vilkår og krav, og informasjon om prosessen.

Kontakt:

Kulturkontoret: Susanne Poulsen, kulturkonsulent for idrett og friluftsliv
E-post: susanne.poulsen2@holmestrand.kommune.no
Mobil: 916 89 055