Sykefravær

Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for oppfølging av deg som sykmeldt.

Målet er at du så raskt som mulig kan komme tilbake i yrkesrettet aktivitet. Du og arbeidsgiver forventes å samarbeide for å finne løsninger på den enkelte arbeidsplass. 

Dette er understreket av de pliktene som er pålagt deg og din leder i oppfølgingsarbeidet. Den erfaringen, kompetanse og bidraget hver enkelt yter på jobb er viktig for oss som arbeidsgiver, men ikke minst for kolleger og de vi leverer tjenester til.

I Holmestrand kommune gjelder følgende fraværsrutiner:

Du som arbeidstaker er pålagt følgende plikter:

  • Si fra tidligst mulig - varsle leder før lege slik at et kommende fravær kanskje kan unngås
  • Varsle om et fravær etter de rutinene som gjelder på din arbeidsplass
  • Være i mest mulig arbeidsrelatert aktivitet
  • Gi nødvendige opplysninger om egen arbeidsevne
  • Være villig til å prøve ut arbeidsevnen   
  • Samarbeide i arbeidet med oppfølgingsplan
  • Delta aktivt på dialogmøtene

Dette finner du i brosjyren Tett og tidlig – Holmestrand (PDF, 899 kB)

Arbeidsgiver er pålagt følgende plikter hvis du blir sykemeldt:

  • Plikt til å tilrettelegge arbeidet så langt det er mulig for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne
  • Utarbeide oppfølgingsplan for sykmeldte arbeidstakere
  • Innkalle til og delta på dialogmøter

Rettigheter ved egen sykdom

Alle arbeidstakere med minst fire ukers ansettelse har krav på lønn hvis du blir syk og ved annen arbeidsuførhet. Dette følger av folketrygdloven. De første 16 kalenderdagene fra og med den første fraværsdagen kalles arbeidsgiverperioden. I denne perioden er det arbeidsgiveren som har ansvar for å betale sykelønnen til arbeidstakeren, men bare for de dager som du faktisk skulle jobbet dersom du ikke hadde blitt syk.

Eksempel: du jobber 5 dagers uke, og blir syk torsdag den 10. Arbeidsgiverperioden løper til den 26. (16 dager). Sykelønnen du har krav på vil omfatte 12 dager fordi lørdagene 12. og 17., og søndagene 13. og 18. er fridager hvor du ikke har noe inntektstap som følge av sykdommen din.