Hva er «På tvers»

Samhandlingsrutinen «På tvers» sikrer at risikoutsatte barn, unge og deres familier, får rett hjelp til rett tid.  Det forpliktende samarbeidet «På tvers» bidrar til oppdagelse og tidlig innsats rundt barn og unge og sikrer at de har tilgang til forebyggende og tverrfaglig kompetanse.

De fleste barn og unge lever gode og trygge liv, mens andre vokser opp under forhold som er preget av rus, vold og omsorgssvikt, psykisk syke foreldre og skilsmisser med høyt konfliktnivå. Noen opplever mobbing og sosial utestenging fra medelever, – enkelte opplever at mobbingen startet allerede i barnehagen. Utenforskap har ulike årsaker, for flere barn og unge som faller utenfor innebærer dette varig ekskludering fra arbeidslivet og sosiale møteplasser.  

For å sikre at risikoutsatte barn og unge, som ofte har behov for flerfaglige og samhandlende tjenester, får nødvendig bistand og hjelp før ting utvikler seg i feil retning, har Holmestrand kommune etablert samhandlingsrutinen «På tvers». En forutsetning for å lykkes er at alle ansatte har kunnskap og bevissthet om egen og andres rolle i laget rundt barn og unge, og at kommunens tiltaksvifte er dynamisk og endrer seg i takt med deres behov. 

Holmestrand skal være et trygt sted hvor det er godt å vokse opp for alle barn, hele laget må samhandle. Dersom noen ønsker veiledning på hvordan de kan bidra til barnets beste, er deltakere i «På tvers»-teamet i barnehagen eller på skolen naturlige drøftingspartnere.