Fra bekymring til handling

Ikke alle barn og unge har det bra! Barna kan ha ulike tegn og signaler som gjør at du som voksen blir urolig, eller opplever en bekymring. Vi vet at jo tidligere et barn eller en ungdom får hjelp, jo bedre virker hjelpen.

Barn og unge som vokser opp med mangler i omsorgen – uavhengig av årsak – har større risiko enn andre til å få strev med psykisk helse, vise utfordrende atferd og ha vanskeligheter i eksempelvis barnehage, skole eller sosiale aktiviteter. Dersom vi går tidlig inn og hjelper barna og familiene er det mindre risiko for utvikling av varige skader og problemer.

De fleste barn har god nok omsorg. Ikke alle barn som har det vanskelig viser tydelige tegn på dette. Noen gir uttrykk for mistilpasning gjennom utagerende atferd, tilbaketrekning og nedstemthet. Andre framstår som velfungerende, eller til og med ekstra ressurssterke og tilpasningsdyktige.

Gjennom «På tvers»-metoden setter Holmestrand kommune søkelys på å bistå når et barn eller en ungdom har det vanskelig, og viser hvordan ansatte kan gå fra bekymring til handling.

Vi må være bevisst egne verdier og holdninger i samhandling med andre og i forhold til hvordan vi velger å håndtere uro og bekymringer. Mange opplever det vanskelig å ta opp bekymringer om barns trivsel og utfordringer i hverdagen, eller i forhold til voksnes utøvelse av omsorgsrollen.

Hvordan gå fra bekymring til handling?

«På tvers»-metoden skal sikre at ansatte i Holmestrand kommune blir trygge på hvordan håndtere uro eller bekymring for et barn eller ungdom.

Saksgangen i bekymringssaker brukes uavhengig av alvorlighet rundt bekymringen som oppleves. Når foreldre og ansatte er enige i utfordringene som barnet eller ungdommen har finner partene i fellesskap tiltak, og evaluerer regelmessig i samarbeid med foreldrene. Har bekymringen økt etter samtale med foreldre, og det ikke lykkes å bli enige om relevante oppfølgingstiltak, må prosessen følges videre. Et godt forhold til foreldre er viktig, men hensynet til foreldrene må ikke styre hva vi gjør eller ikke gjør.

Dersom en bekymring utløser meldeplikt til barneverntjenesten, vil barneverntjenesten vurdere meldingen og eventuelt iverksette tiltak.

Jeg er bekymret - hva gjør jeg?