Taushetsplikt og samarbeid på tvers

For alle typer samarbeid på tvers av virksomheter, gjelder regler for taushetsplikt. Arenaer for tverrfaglig samhandling kan være «På tvers»-møter, ansvarsgruppemøter og andre samarbeidsmøter. På disse samhandlingsarenaene gjelder reglene om unntak fra taushetsplikten; informert samtykke, anonymisering og meldeplikt.

Generelt om taushetsplikt

Taushetsplikt er et forbud mot å videre­formidle opplysninger til andre enn den saken gjelder, eller til andre virksomheter. Taushetsplikten skal beskytte personer mot at opplysninger som berører fysisk og psykisk helse, og opplysninger som på annen måte hører privatlivet til ikke skal videreformidles til andre personer eller virksomheter. Hensynet til vedkommendes personvern og integritet er sentralt.

Er du i tvil om hvilke opplysninger du kan dele med hvem, snakk med leder for din virksomhet. Bruk av samtykke og anonymisering åpner for å kunne samarbeide. Det viktigste er å ivareta barn, unge og deres familier og samhandle til beste for de det gjelder.

Unntak fra taushetsplikt – ved samtykke

Lovbestemt taushetsplikt kan oppheves ved samtykke fra den som har krav på taushet. I Holmestrand kommune er det utformet et samtykkeskjema for utveksling av taushetsbelagte opplysninger fra foreldre og eller barn, eventuelt andre som kan samtykke på vegne av barnet. Skjemaet skal benyttes når flere tjenester arbeider med samme barn, ungdom eller familie.

Når arbeidet starter opp skal skjemaet gjennomgås, fylles ut og signeres. Innholdet i samtykket skal samsvare med ønskene til den det gjelder. Skjemaet sendes i kopi til de virksomhetene som det er gitt tillatelse til utveksling av opplysninger med. Den saken gjelder skal ha kopi av skjemaet.

Ved samtykke er det viktig å merke seg

  • Samtykket skal være frivillig
  • Det er klart definert hva det gis samtykke til – hvilke opplysninger, og hvem opplysninger skal deles med, samt at samtykket er tidsbegrenset
  • Samtykket kan trekkes tilbake

Unntak fra taushetsplikt – ved anonymisering

Dette innebærer å sikre at detaljer som kan føre til identifisering av enkeltpersoner ikke kommer ut. Anonymisering handler om å gjøre personopplysninger anonyme slik at det ikke er mulig å finne koblingen mellom informasjonen som gis og et enkeltindivid.

Unntak fra taushetsplikt ved meldeplikt, opplysningsplikt og avvergelsesplikt 

Meldeplikten overgår taushetsplikten. Meldeplikten inntreffer: «når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller utsatt for andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker».

Følgende prinsipper gjelder

  • Dersom du har bekymring for et barn, er det kun i spesielle tilfeller hvor foresatte, eller barnet selv ikke skal involveres og informeres om dette – primært ved mistanke om vold eller seksuelle overgrep
  • Foreldrene bør ha mulighet til å påvirke informasjonsflyten

Taushetsplikt - lovgrunnlag