Rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)

Rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)

Holmestrand kommune samarbeider med Politiet om forebygging av rus og kriminalitet gjennom SLT-modellen, som står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak/samordning lokale tiltak.

Målet med SLT-arbeidet er at barn og unge i kommunen skal få riktig hjelp til riktig tid, og at vi har et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.

SLT-arbeidet skal sikre at de ressursene som allerede finnes hos kommunen og politiet, blir mer samkjørt og målrettet.

SLT skal føre til

  • Økt kjennskap til hverandres arbeidsområder åpner for bedre samarbeid

  • Økt mulighet for felles problemforståelse og felles ansvar

  • Saker belyses bedre

  • Gir raskere reaksjoner

  • Formelt nettverk styrker også det uformelle så det blir lettere å ta kontakt med hverandre

Det er mange, både enkeltpersoner og offentlige instanser som bidrar i dette arbeid, blant annet NAV, barne- og familiesenteret, folkehelsekoordinator, barneverntjenesten, rektorer, kultur og fritid, det kirkelige fellesråd, fritidsklubbene, politiråd og folkehelseprogrammene, koordinert gjennom kommunens SLT-koordinator.

Også næringsliv og frivillige organisasjoner hører med i dette nettverket.

Enklere å drive målrettet forebygging

Når sektorene møtes regelmessig for å utveksle kunnskap og erfaringer, og bli kjent med hverandres arbeidsmåter og kulturer, blir det enklere å drive målrettet forebygging.

Når signaler fanges opp, kan tiltak settes inn tidligere, mer presist – mens faren for dobbeltarbeid og overlapping reduseres.

SLT er omtalt i Nærpolitireformen – kommune/politi-samarbeid og i en rekke nasjonale og lokale handlingsplaner.

Til toppen